Home

Tekutiny FYZIKA

FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 28. 3. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Tekutiny jsou společný název pro kapaliny a plyny. Společná vlastnost tekutin je tekutost ⇒tekutina snadno mění svůj tvar a přizpůsobuje ho tvaru nádoby, v níž se nachází tekutiny. V rovnovážném stavu tekutiny, kdy jednotlivé části tekutiny jsou navzájem v klidu, jsou tyto te čné síly nulové. c) Působením vn ějších sil se zmenší objem tekutiny. Tuto vlastnost ozna čujeme jako stla čitelnost . Kapaliny jsou velmi málo stla čitelné, plyny naproti tomu jsou hodn Tekutina je společný název pro kapaliny a plyny (patrně i pro plazma a kvark gluonové plazma), jejichž významnou společnou vlastností je tekutost, neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému vzájemnému pohybu částic.K tekutinám se většinou řadí také sypké látky, které jsou sice pevného skupenství, ale splňují kritérium tekutosti Mechanika tekutin Fyzika II I.M.Hlaváčová Strana 3 LS2014 F 1 F 2 F G F t1 F t2 Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalné těleso F v1 F v2 v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou: Tlaková síla v kapalináchF se přenáší do všech směrů, působí vždy kolmo na určitou plochu kapalného tělesa Základní pojmy dynamiky tekutin. Proudění tekutiny je pohyb tekutiny v jednom směru.. Proudění z hlediska časového průběhu může být: 1. stacionární (ustálené) - proudění, při němž se v daném místě tekutiny nemění její rychlost v závislosti na čase 2. nestacionární - prouděním, u něhož se v daném místě tekutiny rychlost v závislosti na čase měn

Tekutina - Wikipedi

Název materiálu:VY_32_INOVACE_16_MECHANIKA TEKUTIN VLASTNOSTI TEKUTIN_UO üíslo projektu:CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast:FYZIKA PRO UüEBNÍ OBORY Datum tvorby: 22. 8. 2013 Datum ověření: 15. 10. 2013 Klíové slovo: Vlastnosti tekutin, tekutost Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uebníc 1 1.8.1 Tekutiny, tlak Předpoklady: Pom ůcky: balónek, manometry. Tekutiny: látky, které nemají stálý tvar (p řizp ůsobí se tvaru nádoby) • kapaliny, • plyny. Př. 1: Najdi dva nejnápadn ější rozdíly mezi kapalinami a plyny. Stla čitelnost: kapaliny jsou velmi málo stla čitelné, plyny jsou za normálních podmínek dob ř Tlak tekutin. Působí-li síla o velikosti F kolmo na plochu o obsahu S, vyvolá uvnitř tekutiny tlak p definovaný vztahem ; ().. Aby byl tlak definován korektně, musí být skutečně působící síla kolmá k ploše, na níž působí. Je-li v určitém místě kapaliny tlak p, pak na libovolně orientovanou rovinnou plochu, která je v tomto místě ve styku s kapalinou, působí.

Základní pojmy dynamiky tekutin :: MEF - Fyzika :: ME

  1. Proudění je pohyb tekutiny, při kterém se částice tekutiny pohybují svým neuspořádaným pohybem a zároveň se posouvají ve směru proudění.. Tekutina (tj. plyn nebo kapalina) vždy proudí z místa vyššího tlaku (vyšší tlakové potenciální energie) do místa nižšího tlaku (nižší tlakové potenciální energie).. Prouděním kapalin se zabývá hydrodynamika
  2. Tekutiny jsou složeny podobně jako pevné látky z molekul, které na sebe navzájem působí přitažlivými nebo odpudivými silami. Kapaliny se na rozdíl od plynů vyznačují malými vzdálenostmi mezi molekulami - řádově 10 -10 m. Proto na sebe molekuly kapaliny působí značnými přitažlivými silami krátkého dosahu, tzv. van der Waalsovy síly
  3. fyzika vznášejícího se šroubováku - o proudění reálné tekutiny a jejích důsledcích -video anglick
  4. Definice tekutin - viz otázka číslo 5 Vztlaková síla v kapalinách a plynech - Tělesa ponořená do kapaliny jsou lehčí, než ve vzduchu - Nadlehčuje je vztlaková síla F vz, směřující vzhůru, která je důsledkem hydrostatického tlaku kapaliny. Ponoříme-li do kapaliny kvádr, působí na každou jeho stěnu kolmá tlaková síla
  5. > Úvodní stránka > Fyzika > Mechanika > Mechanika tekutin. Mechanika tekutin Základní vlastnosti tekutin. Společnou vlastností kapalin a plynů je tekutost. Proto kapaliny a plyny označujeme společným názvem tekutiny. Příčinou tekutosti je snadná změna vzájemné polohy částic, z nichž se těleso skládá. Snadná změna.
  6. Fyzika tekutin : Kód předmětu: 102XFT : Počet kreditů: 1 : Typ předmětu: Volitelný : Zakončení: z : Rozsah: 1 + 1 rovnováha, práce, energie). Základy termodynamiky tekutin, modely plynné a kapalné fáze (ideální plyn, van der Waalsův plyn, stavové rovnice kapalin). Disperzní soustavy. Rozdělení dispersních soustav.
Proudění kapalin a plynů

Tlak tekutin :: MEF - Fyzika :: ME

Fyzika-tekutiny. Do vody o hustotě 1 000 kg.m-3 ponoříme těleso o objemu 0,5 m3. Za tíhové zrychlení dosazujeme 10 m.s-2. Jakou průměrnou hustotu má těleso, jestliže nad hladinou vody vyčnívá část tělesa o objemu 0,1 m3 Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty. Abychom nepletli pojmy, tak si uveďme, že slovo tekutiny označuje kapa.. Tekutiny - fyzika Vodorovným potrubím kruhového průřezu, které se zužuje z průměru 5 cm na průměr 2 cm, proudí voda o hustotě 1000 kg.m-3.V širším průměru má voda rychlost 0,75 m.s-1 .Určete rozdíl tlaků v širším a užším průměru

Dějiny. V letech 1958 až 1988 časopis obsahoval fyziku plazmatu.Od roku 1989 do roku 1993 se časopis rozdělil na Fyziku tekutin A zabývající se dynamikou tekutin a Fyziku tekutin B o fyzice plazmatu. V roce 1994 byl druhý přejmenován na Fyziku plazmatu a první pokračoval pod svým původním názvem Fyzika tekutin.. Časopis původně vydával Americký fyzikální institut ve. Pro technickou praxi má velký význam studium tekutin v pohybu. Převažuje-li pohyb tekutiny v jednom směru, pak hovoříme o proudění. Tekutina mezi dvěma místy proudí tehdy, jestliže je mezi nimi rozdíl tlaků. Trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny znázorňujeme proudnicemi katedra fyziky Anotace: Základy termodynamiky tekutin, disperzní soustavy, Newtonské a nenewtonské tekutiny, reologické modely, měření zařízení, viskosimetry, reometry, kapilární a rotační metod

Proudění - Wikipedi

Zahrnuje hydrostatiku a hydrodynamiku tekutin, proudění tekutin, teorii fyzikální podobnosti a metody vizualizace proudění a umožňuje analyzovat jevy v tekutinách z hlediska fyzikálních teorií. Rozebírány jsou problémy týkající se kapalných paliv, pohybu tekutin v biologických systémech a problematika kapalinových paprsků Mechanika tekutin. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 6) Mechanika tekutin Tato část mechaniky studuje podmínky rovnováhy kapalin a plynů v klidu - statika kapalin a plynů (hydrostatika a aerostatika), zákonitosti jejich pohybu a pohybu těles ponořených do kapalin a plynů. Donate. PhET je podporován: a učiteli jako vy. Original Sim and Translations. Description. Explore pressure under and above water. See how pressure changes as you change fluids, gravity, container shapes, and volume. Příklady učebních cílů. Describe how pressure changes in air and water as a function of depth Předmět je zaměřen na strukturu tekutin, mechaniku tekutin, pohyb viskózní tekutiny, vlnové procesy v tekutinách, přenosové jevy v tekutinách, pohyb tuhé částice v tekutinách, povrchové jevy, teorie fyzikální podobnosti, elektrické a tepelné vlastnosti tekutin, metody vizualizace proudění, základy vodního paprsku jako nástroje pro obrábění materiálu Změna mechanické energie - pro 1B na GBN v roce 2019-2020. Mechanická energie. Zákon zachování mechanické energie. Výkon a účinnost. Práce, výkon, energie - shrnutí (video z cyklu Rande s fyzikou) Jednoduché stroje - opakování poznatků ze ZŠ (video z cyklu Rande s fyzikou) 4. Mechanika tuhého tělesa

Co to jsou tekutiny Eduportál Techmani

Název materiálu:VY_32_INOVACE_20_PROUDENI TEKUTIN_UO Číslo projektu:CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická oblast:FYZIKA PRO UČEBNÍ OBORY Datum tvorby: 28. 8. 2013 Datum ověření: 1. 11. 2013 Klíčové slovo: Proudění tekutin, objemový průtok Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1. a 2. ročníku učebníc Mechanika kapalin - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Fyzika Testy - cvičení z fyziky. Chemie názvosloví a testy. pro Rodiče pro Školy Kontakt. čeština. english. deutsch. español. français. português Mechanika tekutin Spustit test. Dynamika Spustit test O nás. Eductify bylo založeno v roce 2017. Naším cílem je zjednodušit vzdělávání prostřednictvím nejmodernějších. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Mechanika tekutin Fyzika - Jana Klapkov

2.Fyzikální vlastnosti tekutin. HUSTOTA ρ [kg.m-3] - měrná hmotnost tekutiny, také je neaditivní (intenzivní). = (1) kde . m. je hmotnost tekutiny a . V její objem. MĚRNÝ OBJEM [m. 3.kg-1] - je převrácená hodnota hustoty, ve starší literatuře označována jako měrná tíha [N.m-3. Mechanika tekutin - 23. 4. 2019. Tekutiny: tímto názvem označujeme kapaliny a plyny. tekutiny mohou téci - přizpůsobují svůj tvar tvaru nádoby, do které je umístíme. mezi molekulami kapalných a plynných látek působí mnohem menší mezimolekulární síly než v pevných látkách, částice se pohybují, pohyblivost částic. Ze základní školy znáte fyzikální veličiny tlak a hustota: Opakování: tlak vyvolaný vnější silou působící na kapalinu v uzavřené nádobě Podle Pascalova zákona tlak aplikovaný na jakoukoli část uzavřené tekutiny se přenáší do všech ostatních částí. Ideální kapalina

MODUL 2. MECHANIKA TEKUTIN A TERMODYNAMIKA 2.1. HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA SHRNUTÍ Studuje podmínky rovnováhy a zákonitosti pohybu nejen tekutin, ale i pevných t ěles pono řených do tekutiny Tekutiny : kapaliny a plyny - jsou pružné - nemají stálý tvar, zaujímají tvar nádob Tekutiny / Pevné látky můžeme přelévat z jedné nádoby do druhé. 2. Objem / Obsah plochy čtverce spočítáme podle vzorce =∙. 3. Tlak / tekutina je fyzikální veličina. 4. Pokud síla působí zvenku nádoby, jedná se o vnější / vnitřní sílu. 5. Hrnek na pití je / není uzavřená nádoba. 6. Akce zničí. i energie tekutiny) - Fyzikální obor, studující vztahy mezi teplotou a různými energetickými přeměnami látek, prací atd. se nazývá termodynamika Tepelný pohyb jedné částice za časový úsek Δt • Tekutiny v makroskopickém pohybu - Molekulární chaos se zachovává - Navíc existují makroskopicky pozorovatelné tok Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty. Abychom nepletli pojmy, tak si uveďme, že slovo tekutiny označuje kapaliny a plyny dohromady, protože mohou téci. Kapaliny (voda, olej, krev) mají však schopnost shlukovat se do kapek, proto kapaliny

Obtékání těles reálnou tekutinou - FYZIKA 007Fyzika mýdlové bubliny - Blog iDNES

Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky. Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti učitelství fyziky MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF UK. Úlohy jsou členěny podle jednotlivých fyzikálních témat a naleznete zde úlohy od těch. Prúdenie ideálnej tekutiny a rovnica spojitosti. Tekutiny okolo nás sa nachádzajú nielen v pokoji, ale sme obklopení sústavou potrubí, ktorými prúdi voda, olej, plyn Poznanie fyzikálnych zákonov prúdenia je dôležité nielen pre fyziku samotnú, ale aj pre technické vedy, medicínu biológiu. Kvapalinám a plynom pri ich. Fyzika- Tekutiny.rar 0; Velikost 134 kB; Stáhnout rychle za kredit 1 sekunda - 0,01 K.

Fyzikální olympiáda 2020/21. Zákon zachování energie pro tekutiny (Bernoulliho rovnice) Součet kinetické a tlakové potenciální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech částech vodorovné trubice stejný. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon FYZIKA Mechanika tekutin - PDF Free Download. 1 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola ekonomiky, obchodu... Author: Dominika Vítková. 35 downloads 382 Views 1MB Size Fyzika - 8 třída ( Skupenské přeměny, motor) Fyzika ø 57.6% / 13393 × vyzkoušeno; Fotografické pojmy Fyzika ø 48.5% / 568 × vyzkoušeno; Příklady, převody - fyzyka 7. ročník Fyzika ø 53.5% / 589 × vyzkoušeno; Fyzika I Fyzika ø 44.6% / 16540 × vyzkoušeno; Optika Fyzika ø 61.6% / 2875 × vyzkoušeno; Fyzika Fyzika ø 58.1%. Fyzika jinak, je jiná učebnice fyziky. Je to učebnice kombinující myšlenkové mapy, online materiály a co nejjednodušší výklad. Myšlenková mapa v el. podobě - Mechanika tekutin I Myšlenková mapa v el. podobě - Mechanika tekutin II Obecně Mechanika kapalin a plynů Pascalův zákon - hydraulické zařízení Archimedův zákon. USG (prokáže i malé zmnožení peritoneální tekutiny),; fyzikální vyšetření: vyhlazený pupek, poklep zkrácený (1,5-3 l), undulace (10 l a více), při 1. výskytu ascitu + náhlém zhoršení → diagnostická punkce ascitu + vyšetření laboratorních parametrů (spontánní bakteriální peritonitida) + stanovení albuminového gradientu sérum-ascites (SAAG > 11 g/l → PH)

Hydrostatika a proudění tekutin - itnetwork

Mechanika tekutin :: Mat-Fy

1. člen: kinetická energie o jednotkovém objemu. 2. člen: potenciální energie o jednotkovém objemu = tlaku proudící kapaliny. ZZE pro proudění ideální kapaliny ve vodorovném potrubí - Bernoulliho rovnice: Součet kinetické a tlakové potenciální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech částech vodorovné trubice stejný Proudění kapalin a plynů . proudění = pohyb tekutin; pohybují se jednotlivé části tekutiny mohou měnit i svojí vzájemnou polohu; každá částice má rychlost v. směr i velikost se může měnit v místě i v čas Ve videu si ukážeme, jak zakreslovat pohybující se kapaliny. Na základě nestlačitelnosti (ideální) kapaliny si odvodíme, že veličina zvaná objemový průtok musí zůstat v uzavřené soustavě konstantní. Nakonec si odvodíme i rovnici kontinuity závisející na obsahu průřezu a rychlosti toku 4.6.6 Fyzika letu. 4.7 Jak se zkoumá proudění reálných tekutin v sloľitějąích případech. 4.7.1 Vířivé proudění.

Fyzika tekutin Katedra fyziky - Fakulta stavební ČVU

Fyzika | Eduportál TechmaniafyzikaFyzika zajímavě - Kapaliny a plyny | Výukové programy PACHNER