Home

Výpočty z chemických rovnic

Výpočty z chemických rovnic - Masaryk Universit

Výpočty z chemických vzorců a rovnic 1 Obsah 1. Výpočty z chemických vzorců a rovnic 2 19.7.2014 22:55:48 Powered by EduBase Vyčíslení chemických rovnic Výpočty z chemických rovnic Chemická rovnice je zápis chemické reakce Druh prvků na levé i pravé straně rovnice je stejný Počet atomů téhož prvku se musí na obou stranách rovnice rovnat - ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI Výpočty z chemických rovnic: Uhličitan vápenatý reagoval s přebytkem kyseliny chlorovodíkové. Jaká byla hmotnost jeho navážky, jestliže se v průběhu reakce uvolnilo 40 dm3 oxidu uhličitého? Objem je přepočten na normální podmínky. [178,8 g CaCO3

Výpočty z chemických rovnic Výpočty z chemických vzorců Výpočet pH Hustota Molární zlomek Molalita Stavová rovnice Převody jednotek Úvod. Když se zeptáme mladého chemika, co ho baví na chemii nejvíce, pravděpodobně nám odpoví, že pokusy. Jenže jak bychom mohli provést nějaký pokus, kdybychom si neuměli některé. Výpočty s pomocí chemických rovnic Rovnice ve stechiometrickém tvaru, určování stechiometrických koeficientů z rovnic redoxních reakcí, výpočty množství reaktantů a produktů chemických reakcí (výpočty z chemických rovnic). 5. Chemické rovnováhy kyselin a zásad Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek, stupnice pH Výpočty z chemických rovnic Příklad 1: Vypočítejte, kolik g uhličitanu vápenatého je nutno navážit pro přípravu 80 g CaO. (Oxid vápenatý se připravuje termickým rozkladem CaCO 3. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 16 zde hraje opět klíčovou roli použití trojčlenky , v některých případech na bázi nepřímé úměry . Z předchozích úloh opět jasně vidíme, že biflování některých vzorců nemá své opodstatnění a lepší je hledat logická odvození a hlavně analogie Stechiometrické výpočty, neboli výpočty z chemické rovnice umožňují snadno spočítat teoretický výtěžek reakce, příp. navážky reaktantů. Prvním krokem je napsání a vyčíslení správné rovnice. Např. pokud chceme spočítat kolik vody vznikne z 1,00 g plynného vodíku, napíšeme si rovnici: 2 H 2 + O 2 → 2 H 2

Dnes vás učíme výpočty z chemických rovnic.Discord: https://discord.gg/J8wycngFacebook: https://www.facebook.com/cislis.necislis V tomto videu Vám ukážu nejjednodušší způsob, jak vypočítat teoretické navážky reaktantů, nebo teoretický výtěžek produktů na základě chemické rovnice.Bude V.. Výpočty z chemických rovnic (77-81) Pomocí veličin látkové množství a molární hmotnost můžeme vypočítat hmotnosti výchozích látek, které musíme použít k získání požadovaného množství (hmotnosti) produktů. Má to velký význam při přípravě látek v laboratoři i v průmyslových chemických výrobách, ab

Výpočty z chemických rovnic on-line výuka ve čtvrtek v 8:40 h: kontrola úkolů z minulého týdne chemické výpočty - použití trojčlenky Úkoly: 1) Všechny úkoly zadané minulý týden spočítej znovu pomocí trojčlenky, porovnej výsledky a obtížnost řešení (kontrola v následující hodině) Základní chemické výpočty pro biochemiky a biotechnology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. Skripta. ISBN 978-80-244-5002-5. MARKO, Miloš, Stanislav HORVÁTH a Ján KANDRÁČ. Příklady a úlohy z chemie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. FLEMR, Vratislav a Eva HOLEČKOVÁ Výpočty z chemických rovnic. Postup: Chemickou reakci vyjádříme rovnicí. Pod rovnici k látkám, které jsou zadány příkladem, zapíšeme jejich látková množství. V tabulkách vyhledáme nebo vypočteme molární hmotnost obou látek. Vypočítáme hmotnost daných látek (m = n.M) KAPITOLA 1 1.1. Řešené příklady m rozpoutìdla =m roztoku m lÆtky m roztoku = m lÆtky w m rozpoutìdla = m lÆtky w m lÆtky = 85 0;29 85=208;1g 1.1.9Máme 9% roztok, ve kterém je 40 g rozpouštědla Výpočty z chemických rovnic Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší

Výpočty z chemických rovnic - MENDEL

 1. Výpočty z chemických rovnic Průběh chemických reakcí vystihují chemické rovnice. Každá chemická rovnice popisuje chemickou reakci nejen kvalitativně, ale i kvantitativně, protože určuje hmotnostní poměry látek, které do reakce vstupují a z reakce vystupují. Například: 2 KOH + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2 H 2
 2. Výpočty z chemických rovnic. Vyčíslit chemickou rovnici již umíme. Víme, že musí platit zákon zachování hmotnosti a že se nám během chemické reakce atomy nemohou jen tak ztratit, mohou se pouze přeskupit do jiných částic, než jsme měli na začátku
 3. Výpočty z chemických rovnic 1. Určete hmotnost 15% kyseliny fluorovodíkové, která je zapotřebí na rozpuštění 250 g oxidu křemičitého. M(SiO2) = 60,1 g·mol-1; M(HF) = 20 g·mol-1 [2218,5 g] 2. Hořením 5 g černého uhlí vzniklo 7,5 dm3 oxidu uhličitého (za normálních podmínek). Určete hmotnostní procento uhlíku v černém uhlí
 4. Výpočty z chemických rovnic. Zopakuj: •Co vyjadřuje látkové množství, jaká je jeho značka a jednotka. Látkové množství je veličina, která udává počet částic v jednom mol, značí se n a jednotkou je mol. •Co je molární hmotnost, jaká je jeho značka
 5. výpočty z chemických rovnic, reakce, molární hmotnost: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c
 6. Výpočet stechiometrických koeficientů chemické rovnice vychází ze zákona zachování hmotnosti a z atomové teorie. Obě strany chemické rovnice musí být sestaveny pro stejné úhrnné počty atomů a iontů každého prvku, z nichž jsou složeny reagující látky
 7. Výpočty z chemických rovníc Chemická rovnica je zápis reakcie pomocou značiek, vzorcov a koeficientov: 4 Cu + O2 → 2 Cu2O Zápis musíspĺňaťpodmienky: 1. Atómy sa pri chemickej reakcii nemenia - je treba poznať a správnymi značkami resp. vzorcami zapísať reaktanty a produkty reakcie. Viacatómové molekuly prvkov treba uvádza

05 - Výpočty z chemických rovnic 1. Vypočítejte, ve které z uvedených sloučenin je obsaženo nejvyšší procento vody a. CuSO 4·5H 2 O Mr = 249,686 b. FeSO 4·7H 2 O Mr = 278,05 c. ZnSO 4·7H 2 O Mr = 287,56 d. CaCl 2·6H 2 O Mr = 219,08 (a. 36 %; b. 45 %; c. 44 %; d. 49 %) 2. Vypočítejte procentické zastoupení jednotlivých. Výpočty z chemických rovnic jsou velmi důležité pro správné plánování chemických pokusů a chemických výrob. Protože všude tam potřebujeme mít přehled o množství reaktantů vstupujících do reakce a množství produktů z reakce vystupujících

Výpočty z chemických rovnic - Xantin

Chemické výpočty - online procvičování a test

 1. Základní poznatky pro výpočet z chemických rovnic. Zdroj: http:/ xantina. hyperlink.cz/ Atomová hmotnost. Jednotlivé atomy, molekuly, ionty mají velice malou hmotnost, např. atom vodíku váží 1,663 . 10-24 g.Proto se zavedla speciální jednotka pro vyjádření hmotnosti zmíněných částic - atomová hmotnostní jednotka ; značíme ji u
 2. Jednoduchý výpočet objemu plynu vznikajícího z chemické reakce si ukážeme na příkladu přípravy oxidu siřičitého z 20 g disiřičitanu sodného (M = 190,107 g/mol) podle rovnice 2S 2 O 5 + 2 HCl → 2 SO 2 + 2 NaCl + H 2 O
 3. Výukové materiály z matematiky a chemie na základní škole

CHEMICKÉ VÝPOČTY - PROCVIČOVÁNÍ ( látkové množství, objem, výpočty z rovnic, molární koncentrace) 1) látkové množství: a) Máme 43 g oxidu dusičného. Vypočítejte jeho látkové množství. b) Vypočítejte látkové množství 59 dm3 oxidu dusičného za normálních podmínek VYČÍSLOVÁNÍ ROVNIC A VÝPOČTY Z ROVNIC Pracovní list OPAKUJEME Chemická rovnice - zápis chemické reakce, na levou stranu píšeme reaktanty, na pravou stranu produkty. Zákon zachování hmotnosti - v uzavřeném systému se hmotnost reaktantů před reakcí rovná hmotnosti produktů po reakci = hmotnost systému se reakcí nezmění

CHEMICKÁ ROVNICE. Pro vyjádření chemického děje-reakce budeme používat . schéma. pomocí značek prvků a vzorců chemických látek . Značka prvku H, O, P, C. Vzorec látky H₂O, NH₃, Fe₂O₃. Např.: H₂ + O → H₂O. Chemická rovnice = symbolický (grafický) zápis chemické reakc Výpočty z chemických rovnic. Ahojte, prosím nějakou chemičku o pomoc. Vodík se v laboratoři připravuje reakcí kyseliny sírové se zinkem. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2. Kolik cm3 40% kyseliny sírové (ρ= 1,3 g. cm3. ) je potřeba na přípravu 20 dm3. vodíku? Děkuji moc

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích Klíčová slova kapitoly A: Látkové množství n , stechiometrický koeficien ŘEŠENÉ CHEMICKÉ VÝPOČTY pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií. OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE - HMOTNOSTNÍ PROCENTO. (w = m (s) /m (roztoku)) 10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem. 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m1w1 + m2w2 = (m1 + m2) w ) 10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem. 3) MOLÁRNÍ.

Výpočty z chemických rovnic . Příklad 1: Kolik je třeba uhličitanu vápenatého Ca. CO 3 na výrobu 130 g oxidu vápenatého Ca Výpočty z chemických rovnic Určujeme hmotnost výchozích látek nebo produktů Vypočítej hmotnost síry, která reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu sírového o hmotnosti 52 gramů Základní výpočty vycházející z chemických rovnic 1 4. Základí výpočty vycházející z cheických rovic heické rovice vyjadřující eje jaké látky spolu reagují (reaktaty, edukty) a jaké látky reakcí vzika.. Výpočty z chemických vzorců - 2.lekce Směsi, roztoky - 3.lekce Redoxní rovnice, výpočty z rovnic - 4.lekce Výpočty při reakcích plynů - 5.lekce Výpočet pH - 6.lekce Komplexní test - souhrnný test z výpočtů a rovnic (příklady z přijímacích zkoušek na VŠ)!!! Generátor testů - vytvoření testu z výpočtů a rovnic

Chemické reakce, termochemie, výpočty z chemických rovnic

CHEMIE 9

Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rovnic Úkol 1: Zopakuj si chemické rovnice: a/ Reakcí vodíku s dusíkem vzniká amoniak. Napiš rovnici a vyčísli: b/ Hořčík hoří za vzniku oxidu hořečnatého CHEMIE - výpočet z chemické rovnice. Dobrý den, děláme ve škole výpočty z chemické rovnice, začali jsme to minulou hodinu a už z toho máme úkol. Vůbec to nechápu, mohu poprosit někoho, kdo by mi pomohl? Mám tušení ale podle mě to mám špatně.. Neumím složit a vyčíslit chem. rovnici moc.. S chemií teprve začínám. Reakční teplo přímé a protisměrné chemické reakce je až na znaménko stejné. Druhý termochemický zákon - Hessův. Reakční teplo kterékoliv chemické reakce nezávisí na způsobu přeměny výchozích látek v produkty, pouze na počátečním a konečném stavu soustavy. Výpočet reakčního tepla z vazebných energi Výpočty z chemických rovnic. příklady je možné řešit pomocí vzorce nebo trojčlenkou. vzorec: m(B) = b/a . M(B)/M(A) . m(A) A látka, jejíž hmotnost znám. B látka, jejíž hmotnost počítám. a koeficient látky A (číslo před vzorcem) b koeficient látky B (číslo před vzorcem) m hmotnost. M molární hmotnos

Výpočty z chemické rovnice Od: jojojoj 02.06.21 20:45 odpovědí: 0. Dobrý den, chtěl bych poprosti o vysvěltení následujících příkladů. U toho prvního mě napadlo maximálně vypočítat látkové množství... ale dál nevím... a u toho druhého to dosadit do vzorce pro ýpočet hmotnosního zlomku, ale výsledky správně. Výpočty z chemické rovnice Od: jurik 25.05.21 20:01 odpovědí: 1 změna: 26.05.21 00:15 Dobrý den, jak by se z takovéto rovnice vypočítalo kolik g K2Cr2O7 potřebuje k výrobě 35g CrCl3

Výpočty z chemických rovnic - Absolventi A Sraz

Výpočty z chemických rovníc Chemická rovnica je zápis reakcie pomocou značiek, vzorcov a koeficientov: 4 Cu + O2 → 2 Cu2O Zápis musíspĺňaťpodmienky: 1. Atómy sa pri chemickej reakcii nemenia - je treba poznať a správnymi značkami resp. vzorcami zapísať reaktanty a produkty reakcie. Viacatómové molekuly prvkov treba uvádza VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC. příklady je možné řešit pomocí vzorce nebo trojčlenkou. vzorec: m(B) = b /a . M(B)/M(A) . m(A) A látka, jejíž hmotnost znám. B látka, jejíž hmotnost počítám. a koeficient látky A (číslo před vzorcem) b koeficient látky B (číslo před vzorcem) m hmotnost. M molární hmotnos Výpočty z chemických rovnic: Kolik gramů oxidu železitého a kolik gramů hliníku je třeba navážit na přípravu 30g železa aluminotermickou reakcí (Oxid železitý reaguje s hliníkem za vzniku železa a oxidu hlinitého 3. lekce - Chemické výpočty. Podobné dokumenty. HYDROSTATICKÝ TLAK - MARIÁNSKÝ PŘÍKOP - metodika k DUM. hloubku Mariánského příkopu v atlase (odkaz na nápovědu). Potřebnou teorii, hloubku Mariánského příkopu a výpočet je možné najít po kliknutí na rohové ikony návodných otázek na listech číslo 2, 3 a.

Výpočty z chemických rovnic Vloženo dne 7. 8. 2021, autor Fričová Viktorie. Učivo. Výpočty z chemických rovnic. Očekávaný výstup. Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení problém Výpočty z chemických rovnic. Založ si účet studenta - nic to nestojí. S účtem můžeš zdarma kontaktovat doučovatele, zadávat poptávky na doučování, psát hodnocení nebo zasílat dotazy Materiál je určen pro využití do hodin středoškolské chemie, a to pro účely výpočtů z chemických rovnic. A dále pro hodiny matematiky: zlomky, rovnice, přímá úměra. Obsahuje pojmy: chemická rovnice, výchozí látky, reaktanty, produkty, zákon zachování hmotnosti, stechiometrické koeficienty, hmotnost, látkové. Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rovnic. Prezentace objasňuje postup při výpočtu hmotnosti reaktantu nebo produktu z chemické rovnice dvěma způsoby (podle vzorce, nebo trojčlenkou). Uvádí rovněž význam zelených rostlin pro život na Zemi. Součástí učebního materiálu je pracovní list s celou řadou.

Chemické rovnice a stechiometrické výpočty - z-moravec

 1. Chemické rovnice, výpočty z rovnic mezinárodně srozumitelný zápis chemické reakce splňuje dvě základní podmínky 1) podmínka zachování druhu atomů 2) podmínka zachování počtu atomů určitého druhu (počet atomů na levé straně se musí rovnat počtu atomů téhož prvku na pravé straně) Význam chemické rovnice: 1) specifikuje výchozí látky a produkty 2.
 2. Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rovnic Author: Vlastimil Vaněk Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Created Date: 2/3/2009 6:00:49 PM Document presentation forma
 3. Výpočet hmotnosti z chemické rovnice. Zdravím, prosím o pomoc s několika příklady, nemůžu se dobrat výsledku. 1) Určete hmotnost vody, která reaguje podle rovnice 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 s 1g sodíku. 2) Vypočítejte hmotnost CaO, který vznikne z 500g vápence podle rovnice CaCO3 -> CaO + CO2 , je-li ve vápenci 90% CaCO3

Do sešitu si napiš nadpis Výpočty z chemických rovnic a napiš si do sešitu ty dva příklady z videa. Pokud si novou látku z videa nepochopil/a, můžeš se podívat ještě na tyto videa. Osobně však doporučuju postup z toho hlavního videa Výpočty z chemických rovnic. Příklady na výpočty z jednoduchých rovnic: Vypočtěte objem oxidu siřičitého, která vznikl spálením 8g síry. S + O2 --> SO2 . Reakcí železa s kyselinou sírovou vzniká vodík a síran železnatý. Vypočtěte hmotnost železa, kterou potřebujeme k přípravě 20l vodíku Výpočty z chemických rovnic - řešené příklady Výpočty z chemických rovnic: Uhličitan vápenatý reagoval s přebytkem kyseliny chlorovodíkové skripta. [178,8 g CaCO3] Kolik cm3 19 % roztoku amoniaku (( = 0,9575 cm-3) a kolik 20% H2SO4 ( 1,1394 třeba pro přípravu 55 marko, miloš, stanislav horváth ján kandráč Příklady výpočtů z chemických rovnic. Pro vstup na tyto stránky je potřeba se přihlásit. Přihlašovací údaje (půlrok 290 Kč, rok 390 Kč) získáte zasláním příslušné částky na účet

Chemie - Výpočty z chemických rovnic - YouTub

Výpočty z chemických rovnic. Jelikož existuje široká škála výpočtů, které lze provádět na základě práce s řádně vyčíslenými chemickými rovnicemi, uvedeme si zde tři příklady, na kterých si vysvětlíme postupy při výpočtech. Nepřehlédněme postranní sloupec obsahující podstatné informace E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy

Chemické výpočty #1: Výpočty z chemických rovnic - YouTub

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 05 - výpočty z chemických rovnic, příklady 1-5 Řešení k příkladu č. 1: Molární hmotnost vody: M Výpočty z chemických rovnic. 02.04.2016 21:03 . Výpočty z rovnic Ch - Výpočty z chemických vzorců a rovnic 1 ±Výpočty z chemických vzorců a rovnic Výpočty z chemických vzorců a rovnic Příklad 1: Vypočítejte hmotnostní zlomek hliníku Al v oxidu hlinitém Al 2 O 3. Řešení: Při řešení příkladu vyjdeme z definice hmotnostního zlomku: Hmotnostní zlomek (w) i-té složky sloučeniny (i) Výpočty z chemických rovnic Prosím pomožtě mi s těmito příklady. Omlouvám se, že je toho tolik, proto pokud tam je nějaký příklad, který má stejný postup jako jiný, tak pouze napište, jako který se počítá VÝPOČTY Z ROVNIC. a) Kolik gramů vody vznikne z 10 g vodíku? Postup: 1. Sestavit rovnici: H 2 + O 2 = H 2 O. 2. Dopočíst rovnici: 2 H 2 + O 2 = 2 H 2 O. 3. Vypočíst molární hmotnosti sloučenin důležitých pro výpočet: M (H 2) = 2 g / mol. M (H 2 O) = 18 g / mol. 4. Dosadit do rovnice a vypočíst trojčlenku: 2 H 2 + O 2 = 2 H 2

Kurz: Připrav se - Chemické výpočt

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE. ZÁKLADNÍ POJMY :. Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu):. CH 4 + 2 O 2 → CO 2 + 2 H 2 O. CH 4 , O 2 jsou reaktanty ; CO 2 , H 2 O jsou produkty ; čísla 2 jsou stechiometrické koeficienty Title: Výpočty z chemických rovnic Author: valkova Last modified by: jarda Created Date: 3/11/2011 2:16:00 PM Company: Krajský úřad Zlínského kraje

PPT - Chemický děj 1

Výpočty z chemických rovnic - skolasnadhledem

Výpočet podle chemických rovnic. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Roztoky. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Chemické rovnic Výpočty z chemických rovnic - úlohy k procvičení 1. Kolik g chloridu zinečnatého vznikne vhozením 8 g zinku do kyseliny chlorovodíkové? (16,67 g) Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 2. Kolik g oxidu vápenatého vznikne spálením 14 g uhličitanu vápenatého? (7,84 g) CaCO 3 CaO + CO 2 3 U výpočtů z chemických rovnic, které se týkají plynů, postupujeme v principu stejně, jako v kapitole Výpočty z chemických rovnic I. Vypočítané množství plynu však musíme vyjadřovat v objemových jednotkách, tedy většinou v dm3. vycházíme z toho, že 1 mol plynu zaujímá za standardních podmínek (teplota 200C, tlak 101325 Pa) konstantní objem 22,414 dm3 Chemické výpočty. V této kategorii nabízíme pomůcky k procvičování výpočtů. Zabýváme se výpočtem molární hmotnosti, procentové a molární koncentrace, látkového množství a výpočty z chemických rovnic. Nejnovější

ELU

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici vi. vÝpoČet z chemickÉ rovnic Při vyčíslování chemických rovnic (tj. výpočtu stechiometrických koe cientů) vycházíme z pravidla, že součet atomů každého prvku na levé straně rovnice se rovná součtu atomů téhož prvku na straně pravé. Za východisko takové bilance přitom bereme některý kation nebo centrální atom slo-žitého iontu

Maturitné témy a pokusy pre žiakovOrganická chemie pdf - organická chemie byla původněChemie - Proškoly

Výpočty z chemických rovnic; Výpočty z chemických rovnic. Klikněte na odkaz Výpočty z chemických rovnic.doc pro zobrazení souboru. Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. Hlavní nabídka. Štítky. Hledej Získej výuková videa z předmětu Chemické výpočty a zvládni školu levou zadní Výpočty z chemických rovnic → modelový příklad: Vypočtěte hmotnost jódu, který vznikne reakcí 2 g jodidu draselného s přebytkem chlorové vody. → stejný bude: a) zápis, co je známé a co se počítá, sestavení a vyčíslení rovnice se známými a neznámými veličinami (co počítám má většinou index 1) 2 KI + Cl Výpočty z chemických rovníc. Úlohy na precvičenie učiva 9. ročníka ZŠ. 1. Vypočítaj hmotnosť hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri reakcii 5 g sodíka s vodou! 2. Koľko g kyseliny chlorovodíkovej je potrebné na neutralizáciu hydroxidu sodného vzniknutého v predchádzajúcej úlohe? 3