Home

Monofyletický taxon

Monofyletický taxon, taxonomie soubor nižších taxonů vzniklý z jediného společného předka (biologického druhu), které tohoto předka zahrnují, ať už skutečně známého nebo předpokládaného (např. medvědovití nebo koňovití).Viz též monofyletismus.monofyletismus Monofyletický taxon je součástí a organismusNA, z nichž druhy pocházejí B Y C. Z B, zase sestupovat D Y A; z C, sestupují F Y G. Jak je vidět, druh B, C, D, A, F Y G mají společného stejného předka: organismus NA. Proto lze říci, že jde o monofyletickou skupinu Monofyletický taxon • zahrnuje všechny dceřinné taxony a jejich společného předka • = klád (clade) • = přirozená skupina (natural group) - odpovídá naší hypotéze o fylogenezi - ideál moderní systematiky. Parafyletický taxon • jeden nebo více dceřinných taxonů, které s Monofyletický taxon je taxon vzniklý z jediného společného předka. Monofylii nelze chápat absolutně, protože všechny organismy mají společného předka v dávné minulosti. Je to tedy pojem relativní, vztahují se jen do určité minulosti. Klasická definice monofylie je od Ernsta Haeckela

Monofyletický taxo

Een monofyletische groep of holofyletische groep is een groep organismen (een taxon) waarvan aangenomen wordt dat ze alle dezelfde laatste gezamenlijke voorouder hebben die zelf ook tot het taxon gerekend wordt en waarvan alle afstammelingen in de groep geplaatst zijn Taxon monofyletický, pro který platí, že obsahuje jednoho společného předka taxonu a všechny jeho potomky. Taxon parafyletický, pro který platí, že obsahuje jednoho společného předka a některé jeho potomky. Taxon polyfyletick. Monofylum Monofyletický taxon je skupina zahrnující společného předka a všechny jeho potomky. Ptáci Ptáci Parafylum Parafyletický taxon je skupina zahrnující společného předka, ale ne všechny jeho potomky

Monofyletický taxon je součástí a organismusNA, z nichž druhy pocházejí B Y C. Z Bzase sestupovat D Y A; z C, sestupují F Y G. Jak je vidět, druh B, C, D, A, F Y G mají společného stejného předka: organismus NA. Proto lze říci, že jde o monofyletickou skupinu A cladogram of the vertebrates showing phylogenetic groups. A monophyletic taxon (in yellow): the group of reptiles and birds, contains its most recent common ancestor and all descendants of that ancestor (přesměrováno z Monofyletický_taxon) Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje příslušníky jediné fylogenetické linie. Monofyletismus je základním požadavkem na přirozené biologické taxony

Přirozenost taxon ů • Taxon - obecná jednotka na různých úrovních systému • Monofyletický taxon (monofylum ) - zahrnuje exklusivního (= pouze pro tento taxon) spole čného p ředka ( ancestor ) tohoto taxonu a všechny jeho potomky; založen na apomorfních podobnostech ( apomorfiích nepřirozené druhé a třetí kategorie omezit nebo zcela zrušit: holofyletický taxon nejpřísnější klasifikace taxonu klad monofyletický taxon taxon byly spojeny do parafyletického taxonu nižších korýšu larva naupilus Toto dělení není již udržitelné, jelikož nepřirozená skupina nižších korýšu je souborem snaha tyto umělé taxony které se neslučují se stavem. Prirodzenosť taxónu. Do začiatku 21. storočia sa istú dobu väčšinou uvádzalo, že nahosemenné rastliny nie sú monofyletický taxón (ale sú buď parafyletický alebo polyfyletický, a teda neprirodzený, taxón) a vo viacerých systémoch sa preto dokonca namiesto nahosemenných rastlín uvádzali len ich jednotlivé časti (oddelenia) ako samostatné taxóny

(8) Oddělení Marchantiophyta - játrovky (liverworts) - monofyletický taxon Dýchací otvory a jejich regulace. Typy stélek ve vztahu k tvaru terminální dělivé buňky. Struktura rhizoidů, specifické organely. Ontogeneze a struktura sporofytu a další specifity životního cyklu játrovek Mírně odlišný význam má skupina bezestrunní, která nezahrnuje žádné strunatce. Jsou-li mezi bezobratlé řazeni pouze mnohobuněční živočichové, jedná se o parafyletický taxon. Historicky se však mezi bezobratlé řadili i prvoci, takto pojatý taxon je polyfyletický. V moderní taxonomii se tento taxon již nepoužívá Zrzavý 2006). Evolučně systematické pojetí říká, že monofyletický je ten taxon, který v sobě zahrnuje předka a ne nutně všechny jeho potomky a to za předpokladu, že vyloučený potomek není předkem do taxonu zahrnutého potomka. Tento taxon je v kladistickém pojetí považován za parafyletický (Mayr 1942, Simpson 1961, Zrzav Řád Retortamonadida byl dlouhou dobu považován za monofyletický taxon. První molekulárn ě-fylogenetická studie, která zahrnovala sekven ční data obou rod ů, ale ukázala, že retortamonády vytvá ří parafyletický taxon, jehož vnit řní skupinou jsou diplomonády monofyletický taxon v sob ě zahrnuje všechny potomky spole čného (hypotetického) p ředka. Tím se liší od evolu ční (fyletické) klasifikace, na níž jsou založeny všechny výše citované práce; tato klasifikace uznává jak taxony monofyletické, tak parafyletické (parafyletický taxon vznikl ze spole čného p ředka,.

monofyletický - wvpt4learnin

Monofylum parafylum polyfylum Benjamn Skla Monofylum Monofyletick taxon. Taxon neboli systematická jednotka neboli taxonomická jednotka je skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organizmů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné) a tím se odlišují od ostatních taxonů. Konkrétní taxon bývá obvykle pojmenovaný - např. Monofyletický taxon - taxon zahrnuje. Parafyletický taxon. Paraphyletic taxa include Pisces and Reptilia, the former comprising all ray-finned fish but excluding terrestrial descendants of fleshy-finned fish, and the latter comprising all scaly tetrapods but excluding mammals and birds with their modified scales Ereshefsky has argued that paraphyletic taxa are the result of anagenesis in the excluded group or groups Department of Parasitology. Zobrazit minimální záznam. Evoluce skupiny Retortamonadida (Eukaryota: Excavata: Fornicata Druh A sdílí velké množství (pleziomorfních) znaků s druhy C, D a E a pouze jeden znak s vysoce divergovaným druhem B. Přesto je třeba ho považovat za sesterský druh k druhu B, neboť daný znak je synapomorfie, kterou sdílejí právě a pouze druhy A a B. Eklektické pojetí monofyletického taxonu Monofyletické taxony dělíme.

V kladistickém smyslu je monofyletický taxon ten, který zahrnuje předka a všechny jeho potomky. Teorie monofylie předpokládá, že určitá skupina organismů pochází z jednoho společného základu (předka).. Monofyletický taxon je definován jako skupina, která se skládá z nejnovějšího společného předka skupiny organismů a všech jeho potomků, parafyletický taxon je definován jako skupina, která se skládá z nejnovějšího společného předka a některých jeho potomků, zatímco polyphyletická skupina je definována jako skupina. Monofyletický taxon neboli klád, je takový taxon, jehož členové si jsou vzájemně příbuzní více, než je kdokoli z nich příbuzný druhu mimo. Obsahuje tedy předka a všechny jeho potomky. Kladisti jsou přesvědčeni, že takové taxony jsou existující objekty, které vznikly se společný Taxon, který zahrnuje společného předka a všechny jeho potomky, se nazývá monofyletický. Taxon parafyletický zahrnuje vedle společného předka pouze část jeho potomků, zatímco zbývající část je pro svou významnou odlišnost vyčleněna do vlastního monofyletického taxonu

Monofyletický taxon nebo linie je ten, který zahrnuje rodový druh, který je zastoupen v uzlu, a všechny jeho potomky, ale ne jiné druhy. Tomuto seskupení se říká clade. Monofyletické linie jsou definovány na každé úrovni taxonomické hierarchie Monofyletický vs. parafyletický vs. monophyletic: Monofyletická skupina je taxón, ktorý sa skladá z posledného spoločného predka a všetkých jeho potomkov. paraphyletic: Parafyletická skupina je taxón, ktorý pozostáva z posledného spoločného predka a niektorých jeho potomkov. polyphyleti

Monofyletický taxón je definovaný ako skupina, ktorá sa skladá z posledného spoločného predka skupiny organizmov a všetkých jeho potomkov. Parafyletický taxón je definovaný ako skupina, ktorá sa skladá z posledného spoločného predka a niektorých jeho potomkov, zatiaľ čo polyfyletická skupina je definovaná ako skupina. 9. Plazi, pokud do nich nezahrneme ptáky, nejsou přirozenou skupinou, neboť představují taxon: a) monofyletický b) parafyletický c) polyfyletický d) homofyletický 10. Nepřítomnost trávicí soustavy u vrtejšů představuje: a) apomorfii b) pleziomorfii c) atavismus d) parsimonii 11. První savci se objevili v: a) prahorách b. Na rozdíl od dvou předchozích tříd jde o monofyletický taxon. Název je z řec. malakos = měkký, ostrakon = skořápka. Navzdory názvu je tělo kryto pevným, značně inkrustovaným krunýřem. Třída je zastoupena více než 20 tis. druhy. Řada druhů má potravinářský význam, patří sem i mezihostitelé parazitů In cladistics for a group of organisms, monophyly is the condition of being a clade—that is, a group of taxa composed only of a common ancestor (or more precisely an ancestral population) and all of its lineal descendants.Monophyletic groups are typically characterised by shared derived characteristics (synapomorphies), which distinguish organisms in the clade from other organisms Ve fylogenetické systematice musí být káždý taxon monofyletický, tj. všichni jeho členové musí pocházet z jediného druhu, který musí být do takového taxonu zahrnut. Kladismus navíc požaduje, aby do monofyletického taxonu byli zahrnuti bezpodmínečně i všichni potomci výchozího (ancestrálního) druhu

Literatura: - zcu.c

nikoli monofyletický taxon. Ryniofyty sdružují habituálně rostliny navazující na mechorosty a zároveň z nich vychcházejí linie všech ostatních vyšších rostlin. Poté co se v ordoviku oštěpily mechy a hlevíky se odštěpily také primitivních bezlisté ryniofyty společn 8) Monofyletický taxon je skupina zahrnující společného předka a všechny jeho potomky. Hmyzožravci byli často i některými morfology považováni za polyfyletický taxon, tedy skupinu složenou z druhů dvou i více nezávislých linií

Rozdíl Mezi Monofyletickými Parafyletickými a

  1. Taxon se nazývá monofyletický, pokud zahrnuje všechny potomky rodové formy. Skupiny, které z nich mají odstraněné skupiny potomků, se nazývají parafyletické , zatímco skupiny představující více než jednu větev ze stromu života se nazývají polyfyletické . Účelem Mezinárodního kodexu fylogenetické nomenklatury nebo.
  2. TAXON MONOFYLETICKÝ - zahrnuje společného předka tohoto taxonu a všechny jeho potomky - ptáci TAXON PARAFYLETICKÝ - zahrnuje společného předka, ale né všechny jeho potomky, (předek i jiného taxonu) - plazi (ptáky z nich vyčlenil člověk) = je monofyletický taxon, který nezahrnuje všechny potomky společného předk
  3. Regularia není monofyletický taxon. Nezahrnuje všechny potomky jednoho společného předka, protože část těchto potomků je nepravidelnými ježovkami. Kulovité vnější kostry pravidelných jurských ježovek Plagiocidaris coronata. Přírodovědecké muzeum ve Vídni

DifferBetween Rozdíl mezi monofyletickými

Rakovci jsou zřejmě monofyletický taxon. Tělo rakovců se skládá z 19-20 článků, přičemž cephalon se obvykle skládá z pěti článků, thorax také z pěti, pleon ze šesti nebo sedmi a na konci těla je telson. Thorax je zcela či alespoň částečně zakryt tzv. karapaxem (krunářem). Dále mají 0-3 páry příústních. Převrat v nazírání na fylogenetický strom nastal zprvu na úrovni metodologické, stále větším prosazováním kladistiky, jejímž úhelným kamenem je princip striktní monofylie: zjednodušeně řečeno, monofyletický taxon v sobě zahrnuje všechny potomky společného (hypotetického) předka Monofyletický taxon obsahuje: a) nejbližšího společného předka a všechny jeho potomky. b) nejbližšího společného předka a některé jeho potomky. c) potomky společného předka, předka již nezahrnuje d) několik předků a všechny jejich potomky 20. akteriální plazmidovou DNA obvykle představuje

Vznik a Fylogeneze Živočichů - Zoologi

  1. imálne niektoré menšie časti COM vetvy (v jej súčasnom ponímaní) možno vývojovo patria úplne mimo tejto skupiny. Presné vzájomné vzťahy troch radov, ktoré COM vetvu tvoria, sú sporné
  2. okyselin. Momentálně probíhá výzkum druhu Lepidoptera, tedy motýlů a můr
  3. Monofyletický taxon - všichni potomci jednoho předka. Definice fylogenetického druhu Požadavek na monofyletičnost daného druhu a přítomnost diagnostického znaku (nebo kombinace více znaků) vhodného k rozlišení od jiných druhů
  4. Proč některé druhy zůstaly prakticky nedotčené a jiné se za stejný čas tolik změnily (viz. plazi a ptáci, u nichž někteří tak tvrdě bojují o monofyletický taxon)? To všechno a mnohem víc jsou otázky, jejichž absence odpovědí mi není zřejmá, když vlastně teorie darwinistické evoluce je pro všechny tak samozřejmá :
  5. Anotace Formanová, V. 2020: Míra ovlivnění ze zoologie typem vyuovaného zoologického systému. Diplomová práce. Pedagogická fakulta, Jihoþeská univerzit
  6. monofyletický taxon za řazující Lumbriculidae dovnit ř tohoto taxonu spole čně s Acanthobdellida, Branchiobdellida a Hirudinida (Rousset et al. 2008). Nicmén ě málošt ětinatci jako validní taxon definitivn ě zanikají a pro tuto parafyletickou část opaskovc ů . 8 Clitellata se zavádí ozna čení málošt ětinatí opaskovci.

Co znamená pojem parafyletický taxon? - Zeptejte se

monofyletický taxon: taxon skládající se ze společného předka a všech jeho přímých potomků; clade parafyletický taxon druhový komplex : skupina blízce příbuzných druhů velmi podobného vzhledu, obvykle tvořících monofyletický taxon •Přesto podle molekulárních analýz jde o monofyletický taxon => trubénka bližší živočichům než houbám, ale ne jednoduchý živočich Trubénky a mnohobun ěč nos V úvodní přednášce je kladen důraz na pochopení základních pojmů nutných pro další studium (např. apomorfie, monofyletický taxon, homologie, analogie, atd.). Je zde také popsán historický vývoj taxonomie jako vědní disciplíny, kladogeneze (vč. popisu kladogramu), historický vývoj chordat i hypotézy jejich fylogeneze Úvod do biologie Taxonomie Organizmů Taxonomiejevědaotaxonechajesoučástísystematickébiologie,jejímcílemjevytvořithierar- chický systém. Spolu s následujícími 2 kmeny (ostnokožci, polostrunatci) tvoří monofyletický taxon Xenambulacraria. Kmen: OSTNOKOŽCI (ECHINODERMATA) Kmen: POLOSTRUNATCI (HEMICHORDATA) Mořští, bilaterálně symetričtí živočichové mající některé znaky připomínající strunatce: nervový systém na hřbetní straně těla a hltan.

Taxon - Wikipedi

Praktikum ze zoologie obratlovců 2016 (pro studenty, kteří si zapsali předměty 170P13A a 170C13B) termíny konání: 1. týden: 7.3. - 10.3. A,B,C, Taxon neboli systematická jednotka neboli taxonomická jednotka je skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organismů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné) a tím se odlišují od ostatních taxonů.Konkrétní taxon bývá obvykle pojmenovaný, např. čeleď trav lipnicovité, ale může být i bez názvu

Blanovce (iné názvy: blanaté, amniota, amnioty, amnióty, vyššie stavovce, stavovce so zárodočnými obalmi, suchozemské stavovce - lat. Amniota ; zriedkavo: plazy - lat. Reptilia [v najširšom zmysle]) sú veľký monofyletický taxón štvornožcov.Blanovce zahŕňajú všetky štvornožce okrem obojživelníkov v tradičnom (teda najširšom) ponímaní; inými slovami: blanovce. Department of Parasitology. Evoluce skupiny Retortamonadida (Eukaryota: Excavata: Fornicata) Evolution of Retortamonadida (Eukaryota: Excavata: Fornicata Užovník[1] je rod rostlin z čeledi árónovité. Jsou to vytrvalé byliny s celistvými nebo členěnými listy, zatahující do podzemní hlízy. Květenstvím je palice s toulcem. Květenství páchnou po shnilém mase a jsou opylována hmyzem. Rod zahrnuje 9 druhů a je rozšířen v jižní, východní a jihovýchodní Asii, subsaharské Africe a Arábii 1 Pojem evoluce. Evoluce, kosmická evoluce, chemické a biochemické evoluce, evoluce biologická, e voluční biologie.. Evoluce molekulární, evoluce funkcí evoluce organismů, evoluce společenstev a ekosystémů

Ostnokožci (Echinodermata) :: Violet Planet

Monofyletische groep - Wikipedi

Définitions de Monofyletický taxon, synonymes, antonymes, dérivés de Monofyletický taxon, dictionnaire analogique de Monofyletický taxon (tchèque Podle stupně příbuznosti dílčích taxonů se rozeznává polyfyletický, parafyletický a monofyletický taxon. Projekt se zabývá právě sestavováním těchto fylogenetických stromů, prostřednictvím analýzy nukleotidů a aminokyselin. Momentálně probíhá výzkum druhu Lepidoptera, tedy motýlů a můr Fylogenetická taxonómia, nazývaná aj kladistika je veda zaoberajúca sa evolučnými vzťahmi medzi jednotlivými skupinami organizmov, pričom sa opiera o iné vedy, najmä genetiku, molekulárnu biológiu, anatómiu a morfológiu. O štúdium fylogenetických predkov taxónov, ich pôvodov a možného vzniku druhov sa zaslúžili najmä Carl von Linné a Charles Darwin Zatímco paprskoploutví jsou monofyletický taxon, nozdratí (v tradičním smyslu) jsou taxon parafyletický, jelikož za potomky lalokoploutvých ryb jsou považováni obojživelníci a další třídy strunatců včetně savců (viz výše). Společná skupina nozdratých a parskoploutvých ryb je proto rovněž parafyletická Například, rodina Felidae, počet řádků, který obsahuje kočkovité šelmy (včetně domácích koček), je považován za monofyletický.. Podobně, Animalia je také monophyletic taxon. Jak vidíme rodinu Felidae je uvnitř Animalia, tak monophyletic skupiny mohou být vnořeny

Biologie: Úvod do biologie: Taxonomie Organizm

monofyletický adj. - taxon, zahrnující společného předka a všechny jeho potomky, takové taxony jsou podkladem moderní taxonomie Mylodon M., subst. - 1. ext. rod pozemních lenochodů z Amerik Meňavkovce sú velký taxón eukaryotov. V súčasnosti je definovaný ako jednobičíkovce bez opistokontov a taxónu Apusomonadida a novšie aj bez taxónu Breviatea Hvězdnicovité rostliny rodů Argyroxiphium, Dubautia a Wikesia tvoří dohromady jeden monofyletický taxon, který také vznikl samostatně na Havaji, a to z jediného předka asi před pěti miliony let. Je to jeden z mála dobře doložených příkladů adaptivní radiace rostlin (jejich adaptace se totiž zjišťují a hodnotí hůř.

monofyletický - Slovník - 202

polyfylie F., subst. - 1. stav taxonu; 2. polyfyletický adj. - taxon, který nezahrnuje žádného společného předka, ale je založen na konvergenci, takový taxon absolutně nevyhovuje modernímu přístupu k taxonomii predace F., subst. - 1. biol. pojem, druh symbiosy, kdy jeden organismus profituje z toho, že druhém Mnohonožky sice dýchají vzdušnicemi, ale taxon vzdušnicovci téměř jistě není monofyletický a stonožkovci a hmyz až tak příbuzní nejsou. Řadit stonožkovce mezi vzdušnicovce je tedy už dnes více méně překonané... (viz např. Fylogeneze živočišné říše, J. Zrzavý 2006) Odpovědě Symphytum bohemicum F. W. Schmidt - kostival český Syn.: Symphytum officinale var. bohemicum (F. W. Schmidt) Pers., Symphytum officinale subsp. bohemicum (F. W. Schmidt) Čelakovský Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité Status: §3, C2, ČK Popis: Vytrvalé, drsně chlupaté, 30-70 cm vysoké byliny světle zelené až žlutavě zelené barvy s válcovitým větveným oddenkem

Toto je seznam termínů a symbolů používaných v vědeckých názvech pro organismy a při popisu jmen. Pro správné části samotných jmen viz Seznam latinských a řeckých slov běžně používaných v systematických jménech . Všimněte si, že mnoho zkratek se používá s nebo bez zastávky Evoluce (základní mechanismy), fylogeneze, proces tvorby druhů (speciace), původ taxonů (monofyletický, polyfyletický, parafyletický) Taxon, taxonomická kategorie, hierarchie taxonomických jednotek Historický přehled vývoje klasifikačních systémů (umělé, přirozené, vývojové) a jejich nejvýznačnější představitel

Už dlouhou dobu je zřejmé, že rod Corydoras je sběrným rodem, který není monofyletický (všechny do něj řazené druhy nemají jednoho společného předka). Snahy roztřídit druhy do skupin podle bližší příbuznosti provázejí revize tohoto rodu od samého počátku Taxon je monofyletický (viz ptáci). Definice druhu. Organismus a druh. Jakub Horák. Morfologie. Jedinci s určitými společnými znaky a unikátním společným předkem. Paleontologie. Definice druhu. Organismus a druh. Jakub Horák. Genetika. DNA a spol. Definice druhu. Organismus a druh

V minulosti byl velký problém s taxonomií tohoto rodu, ale dnes je jisté, že taxon Prunus je monofyletický. To znamená, že druhy, které se do něj zařazují, jsou podle rozboru jejich DNA blízce příbuzné (např. DNA meruňky je velmi podobná DNA třešně). Monofyletický taxon je přirozený a upřednostňovaný

Monophyletic, or monophylogeny, is a term used to describe a group of organisms that are classified in the same taxon and share a most common recent ancestor. A monophyletic group includes all descendants of that most common recent ancestor. The word mono-phylo-geny literally translates from Greek into one-tribe-origin. •Monofyletický palearktický rod žluťásků •Tvar křídla svýrazně ostrými apexy •Barevné podání a pohlavní dichroismus (výrazná sírově žlutá barva, často doplněná sytě oranžovými skvrnami u samců a bělavá či světle žlutá u samiček

Štítnatci – Wikipedie

Monophyly - Wikipedi

Plazi, pokud do nich nezahrneme ptáky, nejsou přirozenou skupinou, neboť představují taxon: monofyletický. parafyletický. pijavice - monofyletický taxon ektoparaziticky sáním krve ryb, obojživelníků, ptáků a savců predátoři - makrofágní predace, polykají kořist celou (Erpobdellidae, Haemopidae) - likvidosomatofágní predací - sají tělní tekutiny a měkké části těl, často měkkýšů (Glossiphoniidae) clitellum jen v době rozmnožování. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Podobnosti mezi taxony - homologie a homoplazie; příbuznost taxonů - monofyletický, parafyletický a polyfyletický taxon, konkrétní příklady a zdůvodnění; vysvětlení pojmů: kladogeneze, anageneze OTU můžeme na dendrogramu n druhů vymezit n-1, taxonom však pokládá za užitečné vymezit jako samostatné taxony pouze ty OTU, pro které je charakteristický určitý kvalitativně odlišný stupeň anagenese (například monofyletický taxon plazů přizpůsobených k létání - tj. ptáci). outgroup - vzdálený (vnější) taxon

Symphytum bohemicum - kostival český | BoraginaceaeSavci

Monofyletismus - cs

Info. About Nepřirozené taxony. What's This

Vymezení a historie paleontologie, základní paleontologické pojmy a metody, paleoekologie, autekologie, tafonomie, základy stratigrafie, základy botanické a zoologické taxonomie, systematika, charakteristika, morfologie a fyziologie jednotlivých skupin organismů, fylogeneze a evoluce jednotlivých skupin organismů, poznávaní fosilních zástupců, významné paleontologické. Définitions de taxon, synonymes, antonymes, dérivés de taxon, dictionnaire analogique de taxon (tchèque Slivoň (Prunus) je rozsáhlý rod stromů a keřů z čeledi růžovitých.V současnosti se do něj zahrnuje velké množství ovocných dřevin, jako jsou višeň, bobkovišeň, třešeň, bobkotřešeň, mandloň a broskvoň.Do rodu však patří i druhy planě rostoucí, jako jsou střemcha, mahalebka, sakura a meruňka.Z slivoní byl vypěstován hybrid broskvomandloň Tento taxon navíc patří i k nejohroženějším formám siky a je uveden v červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Vyjasnění jeho systematické pozice již kvůli plánu ochrany je tedy více než žádoucí. Celková početnost C. n. keramae se dnes odhaduje na přibližně 230 jedinců Chromozómy: 2n=32, okr. 8, Bôl (Uhríková et Májovský in: Á, Love, Taxon 32: 507,1983). SCHUR (1966) v pôvodnom opise považuje za Prunus spinosa c. dasyphylla populácie málo tŕnité, s listami v mladosti husto chlpatými, pučiacimi súčasne s rozkvitaním kvetov

Druhoústí (Deuterostomia)Strunatci – Wikipedie