Home

Co se počítá do rozsahu bakalářské práce

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

II. považuje pro účely dovolené za výkon práce vždy a v plném rozsahu, III. považuje pro účely dovolené za výkon práce, ale podmíněně a v omezeném rozsahu. I. Za výkon práce se pro účely dovolené nepovažuje: - doba, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy [viz § 207 písm. b) ZP], - doba pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li přede 2. Dodržte počet slov, který je dán zadáním = cesta k úspěchu co se týče rozsahu práce. 3. Nesprávné použití gramatického času (minulý prostý čas vs. minulý průběhový čas) je chyba, ale pokud čtenář rozumí tomu, co autor myslel, není to chyba katastrofální a už vůbec ne na nedostatečnou. Ať se daří

Manuál Pro Zpracování Závěrečných Prac

Dobrý den chci se informovat mám dohodu o provedeni práce mohu si zažadat o sociani davky jako je životni minimum když jsem se odhlasil už z uřadu prace a ukazal jsem jim dohodu o provedeni prace že nastupuji do zamestnani od1.1.2015 a že bude prijem po měsici okolo 10000kč mohu požadat o zpetne vraceni davek děkuji Díky zvýšení životního minima se do příjmové hranice vejde víc rodin než doteď. Na druhou stranu některé z nich o nárok přijdou, protože nově se do příjmů počítá i rodičovský příspěvek 4. Jméno vedoucího diplomové práce 5. Počet znaků - Počet znaků se počítá včetně mezer pouze v samotném textu diplomové práce (tedy od úvodu po závěr, bez úvodních formulí, anotace a seznamu literatury, ale včetně poznámek pod čarou). 6. Počet příloh (Přílohy by měly být umístěny za seznamem literatury.) 7

Formátování, korektura a úprava bakalářských i diplomových

Je nutné zpracovat projekt bakalářské práce. Projekt bakalářské práce představuje i první verzi první poloviny bakalářské práce, protože má obsahovat Úvod k problému, Přehled poznatků o problému, Cíle práce a Postup řešení (Použité metody).Také obsahuje Soupis použité literatury, což je soupis citačních informací o použitých pramenech Na zaþátku mé bakalářské práce se zaměřím na správu zaměstnanosti jako odvětví veřejné správy obecně, kde nejprve struně vymezím pojem veřejná správa a poté objas ním pojem správa zaměstnanosti vetně právní úpravy na úseku zaměstnanosti Je na samostatném listě, nestránkuje se, ale do rozsahu práce se počítá. Obsah: Obsah práce musí být úplný s uvedením čísel stran, včetně příloh. Číslování kapitol a podkapitol musí odpovídat normě. Lze zvolit 2 varianty zápisu: Obsah - 1. varianta str

Závěr bakalářské práce (tipy, rady, návod) Formatovani

12násobek prac.doby - co se do něho počítá, aby vznikl ..

Poradna - Co se počítá do doby trvání pracovního poměru Zdravím, od roku 2007 jsem už dvakrát byla na mateřské a dvakrát jsem čerpala RD, pracovní poměr trvá od výše zmíněného roku, co se započítává do doby zaměstnání, počítá se tam i RD, nebo jen pracovní doba, nemocenská a mateřská dovolená Na úřad práce je vhodné přihlásit se ve chvíli, kdy jste v jedné práci skončili, ale nenavazuje vám ihned pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. Pokud tak učiníte do tří pracovních dní od skončení pracovního poměru, naváže doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem následujícím po skončení. Jako náhradní doba pojištění se započítává vždy pouze evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku generace, které se případná diferenciace, tedy rozlišování na dobré a špatné Němce, příliš nemusí pozdávat.1 My se zde z dvodu rozsahu této bakalářské práce nemžeme věnovat celé šíři film s touto tematikou, musíme selektovat a zaměříme proto naši pozornost na tyto tři vybrané filmy Diplomová práce (hovorově též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné.

Počítání slov v písemné práci u maturity z angličtiny

D) Rozsah práce. Uvádí se na jedné z prvních stránek za -Bibliografický záznam-. V Šabloně závěrečných prací v Opatření děkana č. 18/2017 je uvedeno, jak se rozsah počítá. Rozsah práce musí být v práci uveden!!! E) Prohlášení. Jeho podoba musí odpovídat Opatření děkana č. 18/2017 se do čísl., ale číslo str. se problému a cíle práce (co chce dokázat), stručné představení obsahu, ⚫ Přílohy-doplňují text, množství úměrně rozsahu práce, zvážit, zda některé skutečnosti neuvést do textu nebo do poznámek, při menší U studentských prací (bakalářské, diplomové, absolventské apod.) se totiž počítá s jejich zařazením do odborných databází. 2. Čeho se u anotací vyvarovat . Do anotací rozhodně nepatří obrázky, tabulky, grafy, citace nebo obsáhlejší text složený z více odstavců

Co do náročnosti požadavků a rozsahu práce je absolventská práce nejbližší práci bakalářské. Absolutorium, tedy závěrečná zkouška na vyšších odborných školách, se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby Poslední částí práce jsou český a anglický abstrakt, v rozsahu cca ¾ strany každý. Jedná se o resumé práce, informaci o jejím obsahu, struktuře a výsledcích. Je uveden titulkem Abstrakt a názvem práce a umístěn na konci bakalářské a magisterské diplomové práce. Z cvičných důvodů není na škodu vedoucímu práce a zkrácenou verzi ukládá do IS MU (student - přihlašování se k témat u - vytváření a úprava témat - zatrhnout své téma - vybrat téma a doplnit). 2 Pokyn děkana č. 1/2010 K realizaci závěrečných (bakalářských, diplomových a disertačních) prací [online]

O samotné podobě, rozsahu a tématu rozhoduje každá škola jinak, obvykle se však předpokládá kritická reflexe odborné literatury a schopnost z ní správně citovat. Pokud víte, jak správně uchopit téma a vnést do něj samostatné analytické informace, měli byste tuto práci zvládnout 2021 18:50. Od Nového roku se zaměstnancům počítá dovolená v hodinách, už ne ve dnech jako doposud. Novela zákoníku práce změnila nejenom výpočet, ale i pravidla krácení a možnosti převodu dovolené do dalšího roku nebo k jinému zaměstnavateli. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, o kterých byste měli.

na tomto úseku věnuje. Např. na co obané mají nárok v případě, že se ocitnou v tíživé situaci (přijdou o zaměstnání a neví, na koho se mají obrátit), dále jaké možnosti mají na trhu práce osoby se zdravotním postižením apod. Nejdůležitějším zákonem a oporou této bakalářské práce bude zákon þ. 435/2004 Sb. Diskuze je rovněž neméně důležitá součást bakalářské i diplomové práce.V některých bakalářských pracích sice vyžadována není, při psaní diplomové práce se jí ale už vyhne málokdo. Je tedy velmi důležité si uvědomit, jak má diskuze vypadat, neboť mnohdy lze na diskuzích poznat, že student vůbec netuší, jak by měla vypadat principy práce se zaměřením na osobu. Při tvorbě individuálního plánu je důležité vycházet z toho, co je klient schopen si zvládnout sám a v þem potřebuje podporu, pomoc þi poskytnout péþi a v jakém rozsahu. ýtvrtá kapitola se zabývá celým procesem plánování a je rozdělena do jednotlivých podkapitol

Seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce. S určitou mírou subjektivity se v recenzi počítá, koneckonců autor recenzovaného díla má plné právo se v polemice vůči názorům recenzenta ohradit. Přesto jsou ale vítány recenze pokud možno objektivní, vyvážené. Co do rozsahu je recenze útvarem menší. Formální podoba bakalářské práce. Bakalářská práce zpravidla nebývá kratší než 50 normostran. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer. (Počet znaků najdete ve wordu pod záložkou Revize, vyberte Počet slov a následně se Vám objeví tabulka s informacemi

Jaká doba a práce se počítá do důchodu Finance

Tuto dobu můžete získat i tím, že se přihlásíte do evidence úřadu práce a počkáte si, než se chybějící roky doplní. Doba, kdy pobíráte podporu v nezaměstnanosti, se totiž vždy započítává do důchodu, doba bez podpory se započítává až v rozsahu 3 let Bakalářské a diplomové práce. BP v akademickém roce 2020/2021. Svázanou BP budou studenti odevzdávat až v den konání SZZ tajemníkovi komise. Termín odevzdání elektronické verze závěrečné práce do systému Projects se nemění. Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských. Tímto potvrzením se práce dostane do stavu Odevzdána a je elektronicky nabídnuta vedoucímu k elektronické akceptaci a udělení zápočtu. 4. Postup vedoucího práce při schválení práce v IS KOS . Přihlášení, kontrola a přijetí práce: po přihlášení do KOS otevřít záložku Ostatní - Moje závěrečné práce

Jak se odhalují plagiáty? Přeházet slova nestačí, překlad

a diplomových prací (VZKP) na ČVUT v Praze Fakultě dopravní doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. Zpracovali: (proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost) Ing. Bc. et Bc. Karel TROJAN (K 612 - Ústav dopravních systémů) Vydal: doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. (proděkan pro pedagogickou činnost) V Praze dne 11.12.2014 Do stránkového rozsahu se počítá pouze vlastní text práce bez příloh. Nedodržení minimálního rozsahu práce je důvodem k hodnocení neprospěl. Termín odevzdání závěrečných prací. Měsíc před začátkem období, v němž se budou konat státní závěrečné zkoušky. Později odevzdané práce nebudou přijaty

Nejprve se tedy zaměřte na úvod abstraktu a v něm v několika větách nastiňte téma, kterým se následně hodláte zabývat a vysvětlete svůj cíl práce, tedy to, co jste si stanovili, že by mělo být výsledkem celé vaší práce Do rozsahu se započítává výhradně samotný text práce od úvodu po závěr, včetně poznámkového aparátu a seznamu literatury. K odkazování na zdroje se řiďte citační normou, kterou používá Politologický časopis (tj. APA Style 6th Edition.) Odevzdání práce: Hotovou práci nahrajte do systému eVŠKP. Před nahráním do. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů, maximálně na osm hodin týdně a do limitu 150 hodin za rok. Do ročního limitu se nepočítají přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno. reklama. Nad uvedený limit pak lze pracovat přesčas jen tehdy, když s tím zaměstnanec souhlasí Máte-li téma bakalářské práce a konzultanta, který vás bude vést, je třeba téma zapsat do Informačního systému MU . Téma musí vypsat konzultant do svého Balíku prací a vy se k němu následně přihlásíte . Bez domluvy s konzultantem nemá v podstatě smys 2. Rozsah ZP odpovídá zadanému tématu a je uveden v zadání ZP. Obvyklý rozsah bakalářské práce je 30 normostran, obvyklý rozsah diplomové práce je 65 normostran vetně obrázků a tabulek (1 normostrana představuje 1 800 znaků vetně mezer). Titulní strany, zadání, přílohy a seznam literatury se do rozsahu.

Nápověda - Odevzdej

U bakalářské práce se vychází z toho, že jde zpravidla o první odbornou práci autora v oblasti vzdělávání. nikoli obsah práce, soupis použité literatury a přílohy. Horní hranice rozsahu bakalářské práce není stanovena, základní text však respektuje doporučení výše uvedeného rozsahu. co je cílem práce. Obecně se předpokládá rozsah bakalářské práce 20 až 40 stran vlastního textu. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými studijními obory je však toto číslo pouze orientační. Bližší stanovení rozsahu konkrétní bakalářské práce je v kompetenci jejího vedoucího

Bez práce se může během života ocitnout kdokoliv, proto je důležité si hlídat, za jakých podmínek se evidence na úřadu práce počítá do důchodu. Zvláště u lidí mladších než 55 let jsou pravidla velmi přísná Otázka důchodu dnes zajímá stále mladší ročníky, což je jedině dobře. Znalost informací o tom, co všechno se do důchodu započítává, vás totiž může ušetřit nejednoho nemilého překvapení před nástupem do penze. Jak se počítá nástup do penze Dle současných norem se musíte pro přiznání řádného starobního důchodu účastnit pojištění alespoň 35 let. D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců) E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika) F) Formální zpracování práce G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace) I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyc

Toto si před odevzdáním závěrečné práce rozhodně

  1. Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (pdf) (čl. 12) a v Opatření rektora 72/2017 a v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK (pdf).Dále uvádíme bližší specifikaci pro obor religionistika. I. Zadání práce. Vedoucího práce si student volí samostatně a domluví se s ním na tématu své práce
  2. Jedná se konkrétně o aplikace pro chytré mobilní telefony, u kterých je potenciál uplatnění na trhu reálný i pro práce malého rozsahu a studenti mají zájem své vyvinuté aplikace šířit ať už bezplatně nebo za peníze
  3. ární práce do Odevzdávárny
  4. Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta-huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL

Bakalářská práce - Wikipedi

Při splnění některé ze zákonných podmínek, v praxi tedy studia, lze sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let. Pokud však sirotek začne např. již po ukončení střední školy pracovat, potom se mu přestane sirotčí důchod vyplácet. Do 26 let se tedy sirotčí důchod nevyplácí automaticky. Jak je to v případě rozvodu Bakalářská práce se zaměří také na to, co zaměstnancům stres způsobuje, a co jim může pomoci ke zmírnění stresu, aby se cítili celkově spokojenější nejenom v práci. Při volbě tématu bakalářské práce jsem se snažila vycházet i z toho, co mě v poslední době velmi zajímá, co mi může přinés

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně pojmem multimédia a vším co do tohoto pojmu patří. Což je natáčení videí, zpracovávání videí i obrazu a zvuková stránka. V praktické části se zabývá programem DaVinci Resolve, který je určen pro postprodukci natočených videí a jiných souborů Začleníte se do týmové práce na projektech propojujících zájem o jazyk s informatikou. Průběžně se budete moci účastnit nejrůznějších stáží v prosperujících firmách. V rámci zahraničních studijních pobytů rozšíříte své jazykové znalosti a nahlédnete do počítačové lingvistiky v jiných zemích

Zaměstnávání na základě DPČ a DPP - Portál POHOD

  1. Absolventská práce by se měla pohybovat v rozsahu 30 - 40 stran, do kterých se nezapočítávají úvodní listy, seznam použité literatury a přílohy. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické, kdy větší díl má zabírat část praktick
  2. Za správnost údaje o zveřejnění práce odpovídá vedoucí práce, údaj může vkládat a editovat vedoucí práce (i po odevzdání práce) i student (do odevzdání práce). Odklad zveřejnění se zadává zvlášť pro každou nahranou část práce, lze tedy zadat rozdílný stupeň zveřejnění
  3. ANOTANÍ LIST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AUTOR Příjmení Sváček Jméno Václav STUDIJNÍ OBOR B2301 Průmyslové inženýrství a management VEDOUCÍ PRÁCE Příjmení (vþetn titulů) Doc. Ing. Edl, Ph.D. Jméno Milan PRACOVIŠT ZČU - FST - KPV DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ Nehodící se škrtnt
  4. odpadů (EVO), jejichž hodnocení bude náplní této práce. Cíle bakalářské práce: Zpracovat stručný úvod do problematiky kogenerace a energetického využití odpadů. Popsat různé možnosti společné výroby tepla a elektřiny u jednotek EVO. Seznámit se s legislativou hodnocení KVET

Doktorandi prezenční formy studia se podílejí na výuce nejpozději od druhého ročníku v průměrném rozsahu 4 hodin týdně (průměr se počítá za akademický rok), mají vypsané konzultační hodiny v rozsahu nejméně 2 hodin týdně, podílejí se na ověřování znalostí studentů a vedou a oponují bakalářské práce. Článek se zabývá prací sester v agenturách domácí péče. Využity byly výsledky z šetření během zpracování bakalářské práce. Mapuje nabídku nadstandardních služeb sledovaných agentur, úroveň dosaženého vzdělání sester pracujících v těchto agenturách, míru spolupráce s praktickými lékaři a spokojenost sester s prací v terénu Seminární práce vám pomůže ověřit, jak se vám daří aplikovat to, co jste v průběhu semestru trénovali, v jednom úkolu. Termín: 20. ledna 2020 20:20 . Zpětnou vazbu dostanete do dvou týdnů. K práci také přiložíte a) sebehodnocení b) hodnocení spolužákem šesti vašich úkolů. To znamená trochu práce a lá ctrl. Bakalářské závěrečné zkoušky mají tyto části dle oborů a specializací: Obhajoba bakalářské práce: Sociologie (jednoobor i specializace): NOVÉ: Obecná sociologie (nové otázky - od června 2019) NOVÉ: Dějiny sociologie (nové otázky - od června 2019) NOVÉ: Analýza dat (nové otázky - od června 2019) Demografie se sociologií pro studenty nastupující do studia.

Rozdíl mezi tvorbou bakalářské a diplomové práce není jen v rozsahu. čvc 2018. Máte za sebou úspěšné tři roky vysoké školy, v ruce bakalářskou práci, která vám ještě připomíná poslední náročné měsíce studia a před sebou nové školní výzvy? O tématu diplomové práce, která je zároveň ukončením. Citace v textu Bakalářské práce Citace se jménem autora (články v periodikách, knihy, kapitoly knih, ap.) Odkazy se uvádějí plnou citací, tj. do závorky za citovanou informaci se uvede příjmení autora a rok vydání publikace (Novák, 2009), v případě dvou autorů příjmení obou autor

Pracovní poměr malého rozsahu 25

Závěr: Tato část se uvede na konci před Literaturou. Ačkoliv podobnou náplň má Abstrakt (viz výše citované Opatření děkana, bod 5 a 6), ve formě strohých vět se zde shrnou dosažené výsledky a význam práce, v rozsahu maximálně jedné strany (obvykle polovina i méně) U studentských prací (bakalářské, diplomové, absolventské apod.) se totiž počítá s jejich zařazením do odborných databází. 2. Čeho se u anotací vyvarovat. Do anotací rozhodně nepatří obrázky, tabulky, grafy, citace nebo obsáhlejší text složený z více odstavců Tyto dvě důležité části bakalářské či diplomové práce jsou (kromě toho, že jsou povinnými součástmi zadání) velmi užitečné při jejím samotném vypracování. Cíl definuje co chcete prací vytvořit, resp. čeho dosáhnout, metodika pak určuje jak - obsahuje soubor vybraných odborných a vědeckých. Anotace bakalářské práce. Anotace je stručná charakteristika každé bakalářské práce a její výsledek. Co se rozsahu týče, anotace by měla být napsána na přibližně jednu normostranu. Obsahem anotace je název vysoké školy, název fakulty, studijní obor, jméno studenta - autora práce, název dané práce, jméno. Anotace bakalářské práce představuje čtenáři problematiku, kterou v ní následně budete řešit. Ve své podstatě se jedná o krátký popisek o několika řádcích. Co by mělo těchto několik řádků obsahovat? Primárním účelem anotace je vytvořit text, který bude dostatečným shrnutím pro fulltextové vyhledávání v odborn

Diplomová práce je odkazem na to, že student je o krok dále než v době psaní bakalářské práce. Dva roky studia navíc studentovi poskytují čas, zkušenosti a nadhled, aby dokázal své téma zasadit do kontextu, souvislostí a měl širší přehled o literatuře a aktuálních informacích. Toto by se mělo projevit jak v. 2043. Dopočtená doba, tedy doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, tj. od 1. 9. 2014 do 14. 4. 2043, se rovněž započítává v plném rozsahu (činí 10 453 dní). S dopočtenou dobou činí celková doba pojištění 17 836 dní, tj. 48 roků a 316 dní D) Rozsah práce. Uvádí se na jedné z prvních stránek za -Bibliografický záznam-. V Šabloně závěrečných prací v Opatření děkana č. 18/2017 je uvedeno, jak se rozsah počítá. Rozsah práce musí být v práci uveden!!! E) Prohlášení. Jeho podoba musí odpovídat Opatření děkana č. 18/2017. Šablon

Taková aplikace ušetří spoustu práce. Autor se pouze soustředí na to, aby do správce správně zadal údaje o všech použitých zdrojích, a na místo, kde cituje, vložil citační značku. Správce sám naformátuje citaci a sestaví seznam použité literatury. Zdroj, který v práci není použit, se v seznamu literatury neobjeví • překážky v práci (dočasná pracovní neschopnost, není-li důsledkem pracovního úrazu, karanténa, rodičovská dovolená apod.) se považují za výkon práce pro účely nároku na dovolenou do výše 20násobku stanovené nebo kratší pracovní doby (při týdenní 40hodinové pracovní době se jedná o 800 hodin) pouze tehdy Diplomová práce má mít nejměně 108 000 znaků (tj. 60 normostran); bakalářská práce 72 000 znaků (tj. 40 normostran).Do tohoto rozsahu se započítává poznámkový aparát a naopak nezapočítávají přílohy. Odevzdávají se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě a v elektronické verzi uložené do SISu

Pod záštitou Fakulty strojního inženýrství VUT proběhl webinář s názvem Jak psát bakalářskou práci a zvládnout státnice. Webinář obsahoval základní informace, které jsou vhodné a jednotné pro studenty končících ročníků všech studijních programů, fakult či univerzit. Účastníci se dozvěděli, co je cílem bakalářské práce, jaká by měla být její. Je-li hodnota zaokrouhlení nastavena na 15 minut a zaměstnanec s pevnou pracovní dobou přijde v 8:46, odpracovaná doba se počítá od 9:00. Odchází-li v 17:14, odpracovaná doba se počítá jen do 17:00. Pokud má zaměstnanec pružnou nebo celopružnou pracovní dobu a odpracoval 8 hodin a 14 minut, pracovní fond je pouze 8 hodin

se státními závěrečnými zkouškami významným kritériem rozhodování o jeho absolvování. Výběr tématu z určitého okruhu základních či aplikovaných disciplín v případě bakalářské diplomové práce většinou předznamenává studentovu specializaci v dalším studiu, u magis 6. Co je považováno za výkon práce pro účely dovolené? Vedle faktického výkonu práce se za výkon práce považují i doby, kdy zaměstnanec dle § 348 odst. 1 zákoníku práce nepracuje z důvodů: - vybraných překážek v práci, - čerpání dovolené, - čerpání náhradního volna za práci přesčas nebo ve svátek rozsah práce je určen počtem znaků, započítává se do něj vlastní text, poznámkový aparát, obsah (o započítávání příloh rozhoduje vedoucí práce); do rozsahu se naopak nezahrnuje seznam literatury, titulní strany a čestné prohlášení; doporučený rozsah pro bakalářskou diplomovou práci je 70 000 znaků, pro.

1. Pokuste se v 2-3 větách říct, co je cílem Vaší práce. Kdybyste měli popsat člověku mimo Váš obor ve 2-3 větách, co má ukázat Vaše práce, co byste mu řekli? 2. Uveďte přibližný počet normo stran Vaší práce. 3. Uveďte typ práce (rešeršní, kompilační, výzkumná). 4 Zadání bakalářské práce se provádí prostřednictvím SISu, Literární rešerše má odhalit, co je o zpracovávaném problému známo, a nastínit, jaké rozsah do 40 stran; překročení rozsahu bude posuzováno jako nedostatek práce. Po do doby praxe se počítá zaměstnání v daném oboru v plném rozsahu. Ale zaměstnavatel vám může uznat poměrnou část praxe i z jiného oboru, pokud je pracovní náplň související se tím, co budete vykonávat v novém zaměstnání. Hypotetický příklad