Home

Informační technologie pojmy

Slovník pojmů - Informační technologie ČS

 1. Informační a komunikační technologie (zkráceně ICT) obecně zahrnují technologie, systémy, aktivity a procesy, které umožňují vznik, elektronické zobrazování, zpracování, skladování a přenos informací a dat. Přílohy. ICT v domácnostech a jejich využívání jednotlivci. Podniky a ICT
 2. ologie ICT ICT - Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie). Jedná se o veškeré technologie používané při práci s informacemi a při komunikaci (patří sem hardwarov
 3. Klíčové pojmy v oblasti informačních technologií. ASP - Active Server Pages. Technologie firmy Microsoft, která rozšiřuje klasické HTML stránky
 4. Základní pojmy informačních technologií (IT) - předpokládá kandidátovu základní znalost technického vybavení (hardware) a jeho porozumění pojmům informačních technologií (jako jsou např. uchovávání dat a paměť), souvislostem mezi používanými aplikacemi a používání informačních sítí v počítačové praxi
 5. Informační systém je účelovou formou využití informačních technologií v sociálně ekonomických systémech. Informační technologie (IT/ICT): veškerá technika zabývající se zpracováním informací
 6. ární práci a potřebovala bych znát charakteristiky pojmů informatika, informační a komunikační technologie a digitální technologie
 7. IT (informační technologie) je všude kolem nás a coby velmi rychle se rozvíjející obor neustále generuje nové pojmy, jejichž význam nemusí být každému jasný. Výrazy a slova, které by vás mohly zajíma
ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - Informační technologie

ZÁKLADNÍ POJMY. Informace. Informace jsou fakta, zkušenosti a vědomosti, které lidstvo sbírá, zaznamenává, zpracovává a předává dále. Informační technologie jsou součástí informatiky jako celku a studují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce (hardware). Informační gramotnost informace o velikosti 1 Bajt představuje osmimístné binární číslo například 1001 0111 nebo 0011 0001 informace o velkosti 1 B ajt může obsahovat až 2 8 = 256 různých hodnot (desítkově 0 - 255 2 h: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT - Information and Communication Technologies): základy ICT - přínos práce na osobním počítači (PC - Personal Computer) a je-ho využití v praxi - příklady, informační technologie a společnost - člověk versus počítač informační technologie. Vítejte na mých nových web pages které se věnují nové technologii a hlavně počítačům. Menu. základní pojmy. Tato kapitola vysvětluje základní pojmy, jejichž zvládnutí je nutné pro pochopení dalších informací v této práci

Informační systém, informační a komunikační technologie, software, hardware, informace ANNOTATION Information and communication systems in modern businesses play an increasing role. They provide an effective operation of the company in the financial, commercial, manufacturing, transportation, and warehousing sector Obecné pojmy informatiky a přenos dat. Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT), zdroje informací, zpracování informací, číselné soustavy, typy informací, komprese dat. Oblasti využití výpočetní techniky. 1., 2. Ing Středoškolské vzdělávání a gymnázia » Všeobecné vzdělávání » Informační a komunikační technologie: Šablona Šablony SŠ » Šablona III/2: Hodnocení. Odborník. Uživatelé. Doporučte DUM. Citujte DUM. Klikněte ZDE. Základní pojmy - ICT. www.dumy.cz [online]. 11.4.2014, [cit. 23.8.2021]. Dostupný pod licencí. ‹ 3. sada: Základy informatiky o úroveň výš 41.1 Základní pojmy informatiky (studijní text) › 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

IT - Pojmy CONTRO

1 - Informatika - definice a základní pojmy 2 1 - Informatika - definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě přijímal na jiném místě, než je objekt sám. Informační technologie 18-20-M/01. Prezentace a Základní pojmy informačních a komunikačních technologií), na konci třetího ročníku pak zbývající tři (Používání počítače a správa souborů, Použití databází a Práce s Internetem a komunikace). Úspěšní studenti se kromě certifikátu mohou při hledání. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikací na oblast krizového řízení. Poskytnout studentům základní znalosti o principech projektování a provozu informačních systémů. Vysvětlit pojmy o přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na.

Informační technologie. Základní pojmy počítače: informace pro dummies 2021 Srpen. Dříve nebo později, ale téměř každý moderní člověk začne ovládat počítač. Bez ní, nikde. A pokud někdo chce mít normální práci se slušným platem, pak je počítačová gramotnost jednou z podmínek pro to. O mládí vůbec. Jak ovlivnil informační systémy nástup webových technologií. Na začátek si připomeneme základní pojmy z informatiky , které byste již měli znát z předmětu Základy informatiky - jaký je rozdíl mezi daty a infromacemi, jaká je jednotka informace a v jakých násobcích se vyjadřuje

Základní pojmy informatiky o úroveň výš 41.2 Základní pojmy informatiky (test) › Počítač je zařízení, které zpracovává počítačová data pomocí předem vytvořeného počítačového program Přehled zkratek z kategorie Počítače a informační technologie. Na zkratky.cz v kategorii Počítače a informační technologie jsou aktuálně významy 3 037 zkrate Informační systémy Doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Tel: 545 132 224 E-mail: rabova@mendelu.c

Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy [online]. Olomouc: Votobia, 2007-07-12 [cit. 2008-09-07]. In Infotech 2007 - moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-08. ISBN 978-80-7220-301-7. SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína Informační systémy užívané ve veřejné správě Digitální služby veřejné správy Informační aktiva eGovernmentu Znění otázky Elektronická komunikace úřadu (e-dokumenty - podpisy, razítka, spisová služba / e-pošta) Informační a komunikační technologie - základní pojmy, etika Rozhodující technologie v současném IC E-government, někdy psaný jako eGovernment, je zkratkou anglického electronic government, tedy elektronické vlády.Je to digitální interakce, na které se nějakým způsobem účastní veřejná správa.Tedy každé uspořádání nebo činnost, která využívá informační a komunikační technologie k poskytování lepších veřejných služeb občanům a podnikům

Pojmy - informatika, informační a komunikační technologie

Informační společnost Sociální fenomén spojený s transformací společnosti tradiční industriální do informační. Informační společnost s rozvinutým informačním průmyslem a vysokým podílem informačních služeb vytváří předpoklady pro vznik nové elitní sociální vrstvy schopné využívat informace, znalosti a informační a komunikační technologie a naopak. Odborníci v oblasti informačních technologií (tis. fyzických osob) 7,5: 8,3: 8,6: 8,8: Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017-2019. Přílohy . Průvodce statistickými pojmy.

Základní pojmy (pokr.) Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, informačních technologií, technických prostředků a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má. ZÁKLADY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ klíčové informace prostudované části textu, Kontrolní otázky a úkoly prověřující, do jaké míry jste na které si odpovíte sami a správnost si ověříte zpětnou kontrolou v textu popř. při konzultacích, Pojmy k zapamatování, které představují klíčová slova prostudované. Informačních technologií. Informační systémy: definice, základní pojmy, hodnocení bezpečnosti 2021 Červenec. tak v širším smyslu. Mezi základní pojmy a definice informačních systémů existuje mnoho různých možností a přístupů, které popisují podstatu tohoto konceptu. Vyjadřujeme několik z nich, konkrétně ty.

Slovník pojmů z informatiky infoz

ZÁKLADNÍ POJMY - Informatika986

Výuka Informatiky - Informatika - Základní pojm

Informační technologie 4. ročník RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Pojmenuje a rozpozná základní části počítače a jeho periferie základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituc Základní pojmy ICT 1. Základní pojmy ( studijní text) - počítač ( video, počítačová skříň) - data (zálohování - krátké video) - program. - soubor. - hardware ( vysvětlení, krátké video , online test, stručný popis komponent) - software ( vysvětlení, online test) Zápis do sešitu Informační a komunikační technologie (IKT) dnes široce přispívají ke změně pravidel pro společenskou interakci a k transformaci způsobu sdílení informací. Tyto technologie tak mají potenciál zmírnit společenské problémy jako je negramotnost, chudoba či nerovnost, na nichž se podstatně podílejí proměnné jako věk.

IPv4 adresace Informační technologie - praxe SPŠE V

Základní pojmy z informatiky. Odkaz k samostudiu, stránky SPŠ Nové Město nad Metují. Obsahuje všechna probíraná témata předmětu informační technologie. Kancelářský balík. Textový editor: Úkoly z Wordprocessingu - úprava dokumentů ve Wordu. Stránky časopisu Rozhledy informační technologie v podobě vhodně zvoleného hardware a software. Důvodem zpracování zadaného tématu této bakalářské práce byla zkušenost autorky s rozebrány základní pojmy, požadavky na informační systém a jeho vlastnosti. Podrobně zd Informační a komunikační technologie: Předmět: Informatika. Období: 3. ročník. Průřezová témata Žák - vysvětlí pojmy informatika, informace, historie informací - uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních), z nichž se informace získávají - uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček ZÁKLADNÍ POJMY VY_32_INOVACE_09_1_01_IT Informatika INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Výpočetní technika Informatika Vědní obor, zabývající se získáváním, zpracováním a využitím informací

základní pojmy - informační technologi

 1. Aktuálně s postupující konvergencí světů informačních a komunikačních technologií lze jen obtížně stanovit, kde končí jedno a začíná druhé, a tudíž je pojem ICT stále více vytlačován pojmem informační technologie (zkratka IT), případně jsou oba pojmy považovány za synonyma
 2. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století Elektronické vzdělávání (digitální vzdělávání, e-learning): vývoj, základní pojmy, princip
 3. rozebrány teoretické pojmy, jako informační technologie, cestovní kancelář a konkurenceschopnost, jejich funkce a význam. V druhé - praktické části, je charakterizována vybraná cestovní kancelář z hlediska využití informačních technologií a zároveň je analyzován její současný stav a konkurenceschopnost
 4. Informační technologie ve službách / Informatika. Rubrika: Informační technologie ve službách. 3.6.2021 No Responses. Informační a rezervační technologie. Pojem informace → z latinského in-formatio (znamená otváření, ztvárnění) Pojem bývá chápán jako údaj o reálném prostředí, jeho stavu a procesech v něm.
 5. Informační a komunikační technologie. Uspořádaný soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů, tvoří
 6. Informační technologie. Úrověň zpracování a využití informací je klíčový faktor produktivity. Inteligentní dokumenty představují efektivní rozhraní mezi technologiemi a uživateli. Všechny nabídky perfektně, jednoduše a rychle. Konzistentní obsah, správné ceny a termíny. Výchozí princip předávání dat mezi aplikacemi
 7. Název: Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy Detailní popis ČSN ISO/IEC 27034-1ČSN ISOIEC 27034-1 Organizace by měly chránit své informační a technologické infrastruktury, aby se udržely v podnikání. Tradičně toto bylo řešeno na úrovni I

celosvětová informační dálnice Mediální výchova - význam médií Informační a komunikační technologie 5. ročník Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata Termín plnění - vysvětlí pojmy hardware a software, pojmenuje nejběžnější součásti a zařízení počítač Základy jazyka HTML a CSS, vektorové grafiky a informatiky . Jste zde. Dom Informační technologie Ing. Jan Janoud Mobil: 608 066 552 Jazyk C - základní pojmy a struktury. Stáhněte si pomocný text, případně ještě tento text - ke studiu. A tento text ke stažení jsou již zdroje programů probraných projektů. Probraná látka: 1 Základní programová struktura, kompilátor a jeho volání z příkaz. informační a komunikační technologie (Information and Comunication Technology), je to označení technologií sloužících ke momunikaci a získávání informací Informační gramotnost schopnost vědět, jak je možné informace vyhledat, zpracovat je a využít je tak, aby se z nich mohli učit i ostatn

Obecné pojmy informatiky a přenos dat EU peníze SŠ

Mladá generace v hl. m. Praze - 2016. Senioři v Hlavním městě Praze - 2015 Odkaz [nové okno] Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - v období 2007 až 2017 Odkaz [nové okno] Informační a komunikační technologie ve veřejné správě - 2011 Odkaz [nové okno] Využívání informačních a. • vysvětlí pojmy informatika, informace, hardware, software • technologií uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních), z nichž se informace získává • uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady počítače • popíše počítač, vysvětlí jeho funkc 1. Úvodní informace o předmětu. Motivace. Základní pojmy z oblasti informačních technologií. 2. Historický vývoj a architektura počítačů. Periferie. Rozhraní člověk - počítač. 3. Operační systémy, souborové systémy. Datové typy a standardy. Typy souborů. 4. Práce s daty pomocí kancelářských aplikací Zabezpe čení dat. Cloudové technologie. − Uve ďte zp ůsoby zabezpe čení dat a jejich provedení v po číta či. * − Popište hlavní myšlenku cloudových technologií. Uveďte pojmy z oblasti cloudových technologií, princip, p říklady použití, výhody a nevýhody. 18. Po číta čová grafika Název: Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace Detailní popis ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1ČSN ISO/IEC 13712-1+Amd. 1 Norma zavádí překladem mezinárodní normu ISO/IEC 13712 1:1995 a je do ní zapracována i její změna ISO/IEC 13712 1:1995/Amd.1:1996 a její oprava ISO/IEC 13712 1:1995/Cor.1:1996. Norma.

DUMY.CZ Materiál Základní pojmy - IC

 1. V oboru Informační technologie ve školním roce 2020/2021 zavádíme nové zaměření Programování, design a virtuální realita! Pojď s dobou, pojď studovat k nám obor zítřka! Branding, design, research, public relations jsou pojmy, na které denně narážíš. Přijď a seznam se s nimi
 2. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení Brzdy - základní pojmy. Titulní stránka; Kurzy; Autotronika; AUT, MVO, DOP - Automobil
 3. ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete: ¾ rozumět základním pojmům technického vybavení a informačních technologií, ¾ rozumět souvislostem mezi používanými aplikacemi a informačním
 4. Předmět: Informační technologie. Otázky ke státní bakalářské zkoušce pro obor: Informační management. Školní rok 2020/2021 1. Základní principy počítačů a jejich architektura (historický vývoj, von Neumannovo a Harvardské schéma, základní deska, procesor, sběrnice, řadič, přídavné karty, periferie, typy a princip

41. Základní pojmy informatiky Digitální učební materiál

S příchodem informační společnosti - společnosti vzdělání se ukazuje, že práce s informacemi (zprávy, vzdělání, technologie, znalosti, zábava apod.) nahrazuje práci se zdroji, resp. dramaticky mění způsob jejich spotřebovávání a zároveň se ukazuje, že ti, co mají tyto informace, pak mají jednoznačnou a dokazatelnou. Informace, komunikace, média. a postavení nových humanitních oborů . Záměrně jsme vedle sebe uvedli tyto tři pojmy, jejichž postavení v dnešní sociální vědě můžeme porovnat k novým měnám v kursovním zpravodajství. Jejich funkce je totiž podobná nestabilním a novým měnám typu euro, neustále porovnávaným k starým a stabilním měnám. Základní informace o oboru. Profil absolventa. ŠVP. Odborné předměty. Učební plán. Základní informace o oboru. Informační technologie (18-20-M/01) od 1. 9. 2012. Obor je svou podstatou zaměřen na technické a softwarové prostředky využívané v informačních a komunikačních technologiích

1 - Informatika - definice a základní pojmy 2

 1. informační technologie Tag Ochrana dat a narušení bezpečnosti , Vzdělávání a legislativa Jak řešit kybernetickou bezpečnost, aby to mělo hlavu a patu
 2. Informační technologie - 1. ročník. VS 4. ročníky. Informatika a ICT - úvod a pojmy. Digitální technologie - sekunda. Textové editory. Tabulkové procesory. Prezentační programy. Databázové systémy. Počítačová grafika a digitální fotografie
 3. 1. Úvod do bezpečnosti informačních technologií Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Současně ale vhodné využití informačních technologií nabízí velký potenciál pro ochranu společnosti před.
 4. Informační a komunikační technologie 2 - Programování, Databázové systémy - povinná zkouška. Rozdělení programovacích jazyků, základní pojmy. Proměnné a datové typy. Řízení toku programu . Cykly. Datové pole C++ a C#. Datové kontejnery C++ a C#. Funkce a metody. Datové proudy. Struktury C++. Třídy C++ a C#.
 5. Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. využití vybraných metod pro popis a analýzu činnosti elektronických obvodů s praktickou návazností na informační technologie. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce.

Důležitá informace především pro stávající žáky devátých tříd, že naše škola rozšířila svojí nabídku o obor Informační technologie, který je dlouhodobě připravován ve spolupráci s OHK Příbram a významnými sociálními partnery školy. Zapadá také do koncepce hospodářského vývoje označované jako P Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN) Další příbuzné normy. ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701 ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 (369249) Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notac

Spokojenost našich zákazníků ověřena! dTest certifikace obchodních podmínek. Certifikát bezpečného nákupu. Premium Service k hodinkám nad 2000 Kč zdarma. 365 dní na vrácení nepoužitého zboží. Akceptuje úhradu pomocí platební karty Základní pojmy informačních technologií Author: pavel Last modified by: Pavel Hrubý Created Date: 7/13/2009 7:16:45 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: pruh Other title V procesu budování logistických modelů hrají informační technologie důležitou roli při zlepšování kvality organizační a řídicí infrastruktury podniku. V praxi umožňují efektivněji vypracovat alternativní systémy plánování a rozšířit chápání možností stávajících řešení. Výhody informačních technologií v logistice zde nekončí, ale stojí za to se. Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (Information and Communication Technologies), česky nazývané IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.. Stolní počítač (osobní počítač) - Počítač je zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu

Informační technologie - Maturitní obory - Obory - Uchazeč

status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Základní pojmy: Ø Data: reprezentují informace. Označují fakta či údaje, ze kterých lze odvodit jisté závěry, resp. informace. Jedná se o nejnižší prvek informačních systémů, který prochází dalším zpracováním. Ø Informace: jedná se o základní pojem související s kybernetikou. Informacím lidé přisuzují.

IT (Informační technologie) - Souhrnné označení pro obor telekomunikací a výpočetní techniky (vše týkající se zpracování a přenosu dat). IS (Informační systémy) - 1. Označení pro oddělení mající na starost IT ve velkých podnicích. 2 Základní pojmy Datová komunikace je proces, který umožňuje výměnu informace mezi účastníky komunikační relace, přičemž je informace předávána ve formě dat. Nejčastěji se používá výměna dat mezi dvěma účastníky, neboli stranami (agenty) komunikačního procesu představujícími odesilatele a příjemce informace.[1] Proces přenášení informace je zobrazen na.

služby. činnosti uspokojující naše potřeby. Lidské potřeby jsou neomezené, ale zdroje jsou omezené. Každá společnost čelí vzácnosti. Celá společnost, firmy, či jednotlivci si musí vybírat mezi věcmi, které jsou mu nabízeny. → Ekonomie - věda o volbě, popisuje a analyzuje, jak společnost vyvádí výběr ze. Jednotky informace . Základní jednotkou . informace . je. bit. Bajt. Kilobajt. Megabajt. V počítači je převedeno na 1 a 0. Počítač je elektrické zařízení, který nuly a jedničky rozlišuje pomocí elektrických signálů Přestože je pojem informační systémy mnohostranný, má jasnou představu pouze určitá kategorie odborníků v této oblasti. Pro mnoho obyčejných lidí tato věta způsobuje hlavně asociace s objektem, který je úzce spojen s počítačem. Základní pojmy a definice informačního systému. Jaké jsou definice pro IP

Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. 7) BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 8) Building line technology - liniové technologické vybavení staveb (sanita, elektro, plyn, vzduchotechnika) 1 Informační technologie Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce Pojmenuje a rozpozná základní části.

Základy informačních technologií - cvut

Základní vzdělávání první stupeň » Informační a komunikační technologie: Šablona Šablony ZŠ » Šablona III/2: Hodnocení. Odborník. Uživatelé. Doporučte DUM. Citujte DUM. Klikněte ZDE. Základní pojmy informační činnosti. www.dumy.cz [online]. 3.6.2012, [cit. 1.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY. Elektronika pro informační technologie. IEL Ak. rok 2020/2021 zimní semestr 6 kreditů. Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových.

Pythagoras theorem, in mÚpal nebo úžeh? – Svobodný blog13Tabulkový procesor - popis funkcí, menu (Informační a

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních. informační technologie; informační technologie. Moderní formy komunikace se nevyhnou ani oblasti BOZP. 19.08.2019. reagujících na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Výzkumná potřeba se zaměří na získání takových řešení, která pomohou prezentovat odborné pojmy novými formami, které budou mít vedle. týden: Vzdělávací obor informační a komunikační technologie na 1. stupni ZŠ Základní pojmy ICT, princip činnosti počítače a periferií, informace a data, operační systémy - ovládání a správa, ukládání dat na počítači, preventivní údržba počítače a virová problematika, zdravotní rizika při práci s.