Home

§ 4 odst. 5 zákona o dph

235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnot

§ 4 - Vymezení základních pojmů : Zákon o dani z přidané

4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis, 5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a. d) inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru Zákon o DPH obsahuje specifické ustanovení pro cestovní sluľby. Podle § 89 odst. 5 zákona o DPH platí, ľe při poskytnutí cestovní sluľby je poskytovatel povinen přiznat daň ke dni uskutečnění cestovní sluľby Pokud se jedná o rodinný dům, vymezený v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za) zákona o DPH a za podmínky, že je plynový kotel součástí rodinného domu, lze v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH u montážních prací uplatnit sníženou sazbu daně. Opravou se také rozumí stavební údržba nebo montážní údržba. 38 Naopak zůstává v platnosti osvobození při dovozu zboží ze třetích zemí do částky 22 EUR dle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH. A to až do dne předcházejícího dni účinnost novely zákona o DPH. Více informací na webu Celní správy - informace k novinkám v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) od 1. 7. 2021 Nárok na odpočet daně, § 72 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 1.4.2013. Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně, § 62 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. Ostatní plnění osvobozená od daně bez.

PPT - Konference Nebezpečné odpady PowerPoint Presentation

049/04.05.05 - Výklad pojmu osobní automobil ve smyslu § 4,odst. 3, písm. f) zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDP Zákon o DPH - Úprava odpočtu daně Předpis č. 235/2004 Sb. Znění od 1. 1. 2021 jednotek a jejich technického zhodnocení podle § 4 odst. 4 písm. d) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, b). Registráciou podľa § 4 zákona o DPH sa zdaniteľné osoby stávajú platiteľom dane, z čoho im vyplývajú určité povinnosti (napr. povinnosť platiť daň z uskutočnených zdaniteľných plnení, ktoré sú predmetom dane) a zároveň aj práva (právo na odpočítanie dane) v súlade so zákonom o DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 10. 2. 20161 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení (§) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH nebo ZDPH), pokud není uvedeno jinak Tato věta je z ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH vypuątěna. Důvod je zřejmý - ustanovení § 37 odst. 1 ZDPH je po novele účinné k 1. 4. 2019 ze zákona vyjmuto a v novém § 37 ZDPH jiľ zaokrouhlení vypočtené částky daně není řeąeno. S účinností od 1. 4

Osoby povinné k dani, § 5 - Zákon o DPH č

Kurz pro přepočet cizí měny - v účetnictví a DPH - NOTI

 1. Podle §4 odst. 5 zákona o DPH se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Podle našich vnitropodnikových směrnic pro přepočet cizí měny na českou k okamžiku uskutečnění účetního případu je právě kurz ČNB k 1. dni v měsíci
 2. podle § 44 odst. 4 zákona o DPH - pokud dochází k opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, je věřitel, který provedl opravu, povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně a výpis z evidence pro.
 3. Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z ČR, ktorý je registrovaný v SR a v SR má stálu prevádzkareň (registrácia v SR podľa § 4 zákona o DPH), potom je miesto dodania určené podľa toho, kde má český odberateľ.
 4. Ustanovení § 73 odst. 4 zákona o DPH pak obsahuje výjimku z tohoto pravidla. Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné výąi, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehoľ některém ze.
 5. (3) Výjimka dle § 73 odst. 4 zákona o DPH se vztahuje na p řípady, kdy plátce má u p řijatého zdanitelného pln ění nárok na odpo čet dan ě v krácené výši, p řičemž p říslušný vypo řádací koeficient pro krácení nároku se dle § 76 odst. 5 zákona o DPH považuje za roven 100 %

134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový

Plátce, který uskutečňuje pouze poskytnutí intrakomunitárních služeb podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, má povinnost podávat souhrnné hlášení shodně jako podává daňové přiznání, tj. do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí (§ 102 odst. 5 zákona o DPH) a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až e), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni. Odpověď. Způsob uplatnění DPH u přijaté služby z USA je podobný jako u přijaté služby z EU, za předpokladu, že poskytovatelem služby je zahraniční osoba povinná k dani (viz § 4 odst. 1 písm. h) a § 5 zákona o dani z přidané hodnoty).. Nejprve je nutné určit místo plnění (pokud by totiž místo plnění nebylo v tuzemsku, pak by příslušná služba vůbec. Přeúčtování zboží jako zdanitelné plnění. Přeúčtování zvláštních druhů zboží - elektřiny, plynu, tepla, chladu a vody, podle § 13 odst. 4 písm. h) zákona o DPH je považováno za dodání zboží, které je předmětem daně v případě, že je plátce pořídil: -. od jiné osoby a při jejich pořízení uplatnil. Ikona zobrazí komentář: k § 20a zákona o DPH: Ikona zobrazí komentář: k § 77 odst. 2 a § 78e zákona o DPH: Ikona zobrazí komentář: k zákonu č. 235/2004 Sb. - přenesení daňové povinnosti: Ikona zobrazí důvodovou zprávu: k zákonu č. 371/2017

Beztrestnost uvedeného omylu je nynípřímo zakotvena v § 104 zákona o dph - v nově vloženém odst. 5 do § 104. Podle důvodové zprávy k tomuto doplnění zákona se však nejedná o věcnou změnu a správce daně neměl uvedenou chybu trestat ani před účinností daňového balíčku (navíc beztrestnost tohoto postupu zástupci. Podle § 69 odst. 5 zákona o DPH je plátce, který tyto služby uskutečňuje, při poskytnutí služeb, které jsou přímo vázány na dovoz a vývoz zboží podle předchozího § 69 odst. 3, povinen doložit správci daně osvobození od daně dokladem o zaplacení, popřípadě jinými doklady prokazujícími splnění podmínek pro.

DPH-§072-001 - Pořízení dlouhodobého majetku ve vztahu k ř

222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne ..

Další možné osvobození stanoví zákon v § 56 odst. 3 zákona o DPH. Dodání vybrané nemovité věci, jiné než v § 56 odst. 2 zákona o DPH, může být osvobozeno po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve Zákon č. 80/2019 Sb. (ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 27. 3. 2019), který nabyl účinnosti od 1. 4. 2019 přináší nové změny v oblasti daní. Tento článek je zaměřen na vybrané změny v novele zákona o DPH. Změny v základních definicích . V zákoně č. 235/2004 Sb. o DPH dochází ke zpřesnění některých. Informace Ministerstva financí o postupu při přeúčtování zboží a služeb podle zákona o DPH od r. 2009. Současně dochází ke zrušení § 13 odst. 4 písm. h) a odst. 10 písm. d) a § 14 odst. 3 písm. g) a odst. 5 písm. e), týkajících se přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb. Také se zrušuje. ást II. Základní pojmy v oblasti DPH 5 lánek 3 Princip DPH 5 lánek 4 Uskutečňovaná plnění ÚSC 6 lánek 5 Daňové subjekty 7 lánek 6 Předmět daně dle § 2 zákona o DPH 7 lánek 7 Definice obratu (§ 4a zákona o DPH) 4. 2013 se použije postup dle 84 zákona o DPH platného do 31. 3. 2013. Při prodeji zboží do tohoto data vystaví prodávající doklad o prodeji zboží ve smyslu § 84 odst. 3 stávajícího znění zákona, tj. jeden doklad bez popisek VAT REFUND a COPY, neuvede na něm ani jméno

Novinky v zákoně o DPH od 1.1.2019 - Slovensko. Ministerstvo financí SR připravilo a schválilo novelu Zákona 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty, která je účinná ode dne 1.1.2019. Dovolujeme si Vám níže shrnout nejdůležitější změny, které novela zákona obsahuje: 1. Zrušení jistoty na daň Faktura vystavena 30.4.2011, zdanitelné plnění 30.4.2011, doručená 2.5.2011. Dle platného znění zákona o DPH mohu uplatnit DPH až v okamžiku, kdy obdržím daňový doklad, tedy 2.5.2011. V programu tedy zapíši do údaje Datum DPH hodnotu 2.5.2011 a tím bude faktura zahrnuta z pohledu zpracování DPH do května mezí ukládání povinností ve smyslu čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 11 odst. 5 Listiny, poukazujíce na to, že § 101d zákona o dani z přidané hodnoty v odstavci 1 jen obecně a zcela nedostatečně stanoví, že plátce daně je povinen uvést údaje potřebné pro správu daně bez bližšího určení Nebudou-li naplněny podmínky § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH a bude-li vydáno stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby pevně spojené se zemí, stává se z pozemku stavební pozemek, při jehož prodeji nelze uplatnit osvobození. Stavební povolení či souhlas u tzv. ohlašovaných staveb, které.

Dochází dále ke změně § 101a, který měl nabýt účinnosti až od 1. ledna 2020 na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. Z tohoto (dosud neúčinného) ustanovení se odstraňují některé duplicity a nadbytečný text. Základní princip, podle něhož i identifikované osoby budou povinny podávat svá veškerá podání. DPH Profi DU Profi DPH Profi. Hledat. dnes je 4.8.2021. Etapy prací. Finanční zpravodaj číslo 15/2021. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění. Seznam států uvedených na unijním seznamu.

zrušením ustanovení § 101d odst. 1 zákona o DPH (a to uplynutím dne 31. prosince 2017) a ustanovení § 101g odst. 5 zákona o DPH (okamžikem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů). Ústavní soud však požadoval, aby zákon o DPH alespoň obecně vymezil okruh požadovaných údajů ve formuláři kontrolního hlášení 23.56 Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby. Ing. Ivana Glazelová. Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 zákona o DPH). Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru alebo služby bude požadovať od odberateľa pred. V odst. 3 a 4 smlouvy 100 % výdajů zakázky. Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení uznatelných výdajů se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce. 6. V případě, kdy není možné postupovat podle odst. 4 a 5 tohoto ustanovení, může vyzvat poskytovate § 95a odst. 7 a 8 zákona o DPH V tomto případě se jednalo pouze o opravu chyby, a to doplněním lhůty 15 dnů pro podání přihlášky k registraci. 1.3 Zrušení a změna skupinové registrace (§ 106a odst. 3 zákona o DPH) Jednou ze zásadních změn, které byly do novely 2010 zákona o DPH zahrnuty, je doplněn Iné Články » Dodanie služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti (§ 16 ods. 1 zákona o DPH) » Dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, výstavníckych (§ 16 ods. 3 zákona o DPH) » Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu (§ 16 ods. 5 zákona o DPH) » Preprava tovaru pre nezdaniteľnú osobu pri inej preprave.

Záloha a DPH Daně, účetnictví, právo, práce a mzdy pro

případě by se již nemusela v ČR registrovat k dani podle § 6c odst. 2 zákona o DPH (od 1.9.2016 u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) a odvádět z těchto prodejů českou DPH, pokud by z tohoto skladu dodávala výhradně českým plátcům DPH pro ľivnostníky ®ivnostník Profi DPH pro ľivnostníky. Hledat. dnes je 17.8.2021. Etapy prací. - prokázal existenci sídla definovaného v § 4 odst. 1 písm. i) zákona o DPH a současně sdělil, kde se nachází účetnictví či daňová evidence daňového subjektu a kdo ji vede (dále jen požadavek 3). II. Obsah žaloby 2. Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 27. 8. 2018 domáhá určení, že zása

Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě

vstupu, protože jsou podle zákona o DPH od daně osvobo­ zeny (8). L 249/36 ÚCS řední věstník Evroé unie 18.9.2008 (1) Čl. 10 odst. 1 v kapitole III zákona o DPH. Viz také kapitola IV v souvislosti s kapitolou I zákona o DPH. (2) Článek 21 v kapitole VI zákona o DPH. (3) Odkazuje se na článek 5 zákona o DPH, podle něhož. 2013 17:57. Dobrý den, pokud splňuji § 36 odst. 11 zákona o DPH - uvádím někde v přiznání k DPH? Vyčetla jsem v jedné diskuzi, že ne. Ale chtěla bych to mít nějak ověřené. Můžete mi napsat, kde to najdu Informace k § 36 odst. 11 zákona o DPH. Informace Ministerstva financí o postupu při přeúčtování zboží a služeb podle zákona o DPH od r. 2009 Informace_MF_k_preuctovani.doc (29,50 KB) Nahoru. Prezentace firem. Na Webu SČMBD. Sponzoři a partneři. Kontakty SČMBD. SČMBD Podolská 50 147 01 Praha 4 Výše DPH u staveb pro bydlení. Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici. podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. nesplňující podmínky uvedené v § 21 odst. 3 zákona o odpadech Smí být provozovány bez povolení podle § 21 odst. 2 po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona § 153 odst. 4 Sklady odpadu provozované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona be

Změny v DPH od 1. 7. 2021 - Portál POHOD

Databáze odborných textů pro ľivnostníky. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu § 76 odst 3 písm a zákona o DPH HV (neregistrovaný) 77.48.54.--- 9. 3. 2011 9:43 Dobrý den, prosím nějak nechápu § 76 odst. 3 písm. a, co se nezapočítává do koeficientu na krácení odpočtu daně. Jedná se pouze o prodej hmotného nebo nehmotného majetku

25. V daném případě se obviněný dopustil celkem dvou přestupků dle § 269 odst. 2 zákona. Podle ustanovení § 269 odst. 3 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona. 26 18. V návaznosti na posledně citovaná ustanovení zákona a zákona o přestupcích Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve výše citovaných ustanoveních. Ke spáchání přestupků podle § 269 odst. 2 zákona došlo dne 11. 4. 2020, resp. dne 16. 5 Výklad k ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 1. Úřad práce ČR jako správní orgán je povinen podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správní řád), uložit účastníkovi správního řízení. Kaľdá povinnost se dá zkontrolovat. Kaľdý, kdo chodí na kontroly ví, jak je nepříjemné udělat chybu, protoľe po nalezení chyby se zahájí rozsáhlejąí kontrola. Nikdo nechce platit penále. Pro získání jistoty o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky Vláda nařizuje podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, 4 a 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 až 3, § 9 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 2 písm. b), § 10 odst. 3 písm. c) a h), § 16, § 17 odst.

Nárok na odpočet daně, § 72 - Zákon o DPH č

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst.f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby. 5 Transponováno § 14 odst. 4 a 5 zákona o integrované prevenci. 4/34 v průběhu roku (z technologických, provozních či jiných důvodů). Lze využít i průměrnou hodnotu za reprezentativní období v minulosti - např. 10 let. Je vyjádřen při běžné teplotě (273 K) a tlak Ing. Veselý, s.r.o., DIČ: CZ25514393 - Detail plátce DPH. Tento výpis z Registru DPH obsahuje údaje o společnosti Ing. Veselý, s.r.o. Údaje byly staženy 30. 7. 2021 z datové služby dle DIČ CZ25514393. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob

Video: Výklad pojmu osobní automobil ve smyslu § 4,odst

Nejsme plátci DPH 8. Dokumenty. 8.1 povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a: brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby. M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 18. zasedání ze dne 30.09.2020 číslo 18R-699/2020 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání veřejné zakázky na služby Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o. Podle § 72 odst. 3 zákona o DPH nárok na odpočet daně plátci vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Příjemce plnění uvede nárok na odpočet daně na ř. 43 nebo 44 daňového přiznání. Ilustrativní příklad k bodu 5 a M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 37. zasedání ze dne 21.11.2007 číslo 37R-946/2007 k rozhodnutí o výběru uchazečů ve veřejné zakázce podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (veřejné zakázky malého rozsahu) na předmět Mimořádné předvánoční úklidy na MČ Praha 4 (v okrajových částech. V roce 2015 jsem jej vyřadila z obchodního majetku do osobního užívání a dle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH odvedla DPH z aktuální tržní ceny. Postupovala jsem správně? Setkala jsem se s názorem, že u hmotného majetku se takto nepostupuje, a když uplynulo již více než pět let, neměla jsem již žádné DPH odvádět

Zákon o DPH - Úprava odpočtu daně - Podnikatel

Reprodukční cena se stanovuje podle Zákona 151/1997 o oceňování majetku. Ocenění pohledávek. Pohledávky oceníme podle § 5 zákona o daních z příjmů (hlavně odst.9). Ocenění závazků. Závazky oceníme při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Ocenění peněz a ceni přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH, uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH, neb A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25) Část A.2. vyplní plátce DPH, který pořizuje zboží v tuzemsku z jiného členského státu (§ 25), tj. řádky daňového přiznání k DPH 3, 4 a 9 Příjmy osvobozené od daně Příjmy osvobozené od zdanění. Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst.3) zákona o daních z příjmů (například příjmy z příležitostné činnosti, výhry z deklarovaných loterií, sázek atd.) a celá řada příjmů vyjmenovaných v § 4 a § 4a) zákona o daních z příjmů. Žádné z uvedených příjmů neuvádíme v. Novinky v zákoně o DPH od 1.1.2019 - Slovensko. Ministerstvo financí SR připravilo a schválilo novelu Zákona 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty, která je účinná ode dne 1.1.2019. Dovolujeme si Vám níže shrnout nejdůležitější změny, které novela zákona obsahuje: 1. Zrušení jistoty na daň

 1. Informace podle § 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti.
 2. Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Informace o zápisu: ID smlouvy: 8721103 ID verze: 9401251 Číslo verze: 1 Datum a čas zveřejnění: 20.06.2019 13:15:01 Zveřejňující subjekt: DIAMO, státní podnik (sjfywke) ID návazné.
 3. imálně 20 let, pokud ovšem není dočasnou stavbou, která by se odpisovala po stanovenou dobu trvání (srovnej § 30 odst. 4 a odst. 7 až 9 zákona o.
 4. Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Informace o zápisu: ID smlouvy: 7366351 ID verze: 8470683 Číslo verze: 2 Datum a čas zveřejnění: 14.03.2019 08:10:01 Zveřejňující subjekt: DIAMO, státní podnik (sjfywke) ID návazné.
 5. 5.12.2018: DPZMB1: ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech: 03.01.02: 5.12.201
 6. Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Informace o zápisu: ID smlouvy: 5794 ID verze: 7190 Číslo verze: 1 Datum a čas zveřejnění: 20.07.2016 13:15:15 Zveřejňující subjekt: Statutární město České Budějovice (szhasvd
 7. * tzv. sazbová novela zákona o DPH (Zákon č. 262/2014 Sb. účinnost je od 1. ledna 2015, *tzv. řádná novela zákona o DPH z.č.360/2014 účinnost od 1. ledna 2015 s tím, že účinnost některých části zákona je jiná ( §56 -stavební pozemky a kontrolní výkaz od roku 2016)

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Informace o zápisu: ID smlouvy: 11264008 ID verze: 12115968 Číslo verze: 1 Datum a čas zveřejnění: 02.04.2020 10:12:57 Zveřejňující subjekt: Město Bruntál (c9vbr2k) ID návazné smlouvy V návaznosti na změny DPH od 1.7.2021 resp. na stále ještě projednávanou novelizací zákona o DPH bude (pravděpodobně až v září) vydán nový formulář daňového přiznání vzor 23. V návaznosti na změny od 1.7.2021 jsou však již překonané vysvětlivky vzor 18 a proto je jejich nahrání na daňový portál v průběhu. Portál pro účetnictví, daně a mzdy příspěvkových organizací, obcí a neziskových organizací

Novela zákona o DPH 2019: Základ daně a výpočet daně

 1. Zaregistrovaní maloobchodní prodejci podle § 13c odst. 4 a 5 zákona č. 110/1997 Sb. a prodejci, kteří oznámili údaje o systému ověřování věku podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 65/2017 Sb
 2. K 1.1.2020, k 1.2.2020, k 1.5.2020, k 1.7.2020 - problémy s výkladem některých položek v přílohách k zákonu o DPH - P 2, P2a , Sněmovní tisk 662 - řeší § 49 - sazba daně u výstavby staveb pro sociální bydlení - návrh na zavedení druhé snížené sazby daně 10%
 3. Ustanovení § 38da odst. 4 zákona o daních z příjmu vymezuje okruh plátců daně, kteří jsou povinni podání učinit elektronicky. Nový EPO formulář bude zveřejněn v březnu 2021. Do jeho zveřejnění lze učinit podání EPO formulářem: Daň vybíraná srážkou
 4. Sb., celního zákona s účinností od 1.7.2002 do 1.5.2004, ustanovení § 252 a 254 odst. 1) a 4) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 64 odst. 1) a 6) tehdy platného zákona č. 337/1992 Sb., zákona o správě daní a poplatků

podle §13 odst. 4 písm. c), 4. přemístění zboží z jiného členského státu podle §16 odst. 5, nebo o přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu podle §13 odst. 6, nebo 5. přestavbu motorového vozidla podle §13 odst. 4 písm. g), b) výše celkových nákladů, pokud jde o DPH 2016 - výklad s příklady výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 1 4 6 8 5 Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Informace o zápisu: ID smlouvy: 13694433 ID verze: 14699813 Číslo verze: 1 Datum a čas zveřejnění: 01.12.2020 12:39:27 Zveřejňující subjekt: Město Bruntál (c9vbr2k) ID návazné smlouvy pro péči o děti nebo mládež (§ 4 odst. 5 zákona o Ž a EM). Vždy se také společně posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti a manželé bez zkoumání situace, zda spolu užívají nebo neužívají byt (§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona o Ž a EM]. Pokud budou mít rodiče další nezletilé nezaopatřen

Informace k uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 1. 4 - Poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle §92e) 5 - Zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle §92c) 11 - Převod povolenek na emise skleníkových plynů 12 - Obiloviny a technické plodiny 13 - Kovy, včetně drahých kovů 14 - Mobilní telefon
 2. Dne 29. 3. 2013 byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení §109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)
 3. DPH pro ľivnostníky ®ivnostník Profi DPH pro ľivnostníky. Hledat. dnes je 4.6.2021. Etapy prací.
 4. Ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 2a není předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto zboží bylo v tuzemsku osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10
 5. V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů, čl. 1 odst. 5 písm. a) ABER, resp. čl. 1 odst. 4 písm

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službác

2016 a uveřejněna dne 5. 4. 2016 ve Věstníku VZ a byla rozdělena na 2 části, a to dodávky PHM a dodávky PHM a správa V souladu s § 5 zákona o poštovních službách a § 13 vyhlášky dodává Česká pošta, s.p., zásilky podle pokynů odesílatele v souladu s úředním doručováním zanecháno dle čl. 32 odst. 4 v. Komentáře zákonů PROFI. DU komentáře zákonů profi DU Profi DU komentáře zákonů profi. Hledat. dnes je 2.6.2021. Etapy prací ×. Téma . DPH §48a, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 48a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení (1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změno

o pípady, kdy dárce s úmyslem krátit daovou povin-nost (viz § 20 odst. 8 nebo § 15 odst. 8 zákona o daních z píjm) nadhodnotí v darovací smlouv ocenní po-skytnutého daru. Bezúplatn nabytý majetek se oce-uje tzv. reprodukní poizovací cenou definovanou v § 25 odst. 4 písm. b) ZÚ (reprodukní poizovací ce § 6 odst. 2, § 45 odst. 2, § 46 odst. 5, § 59 odst. 4, § 71 odst. 6 a § 74 odst. 5 zákona: Čl. I Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, se mění takto: 1. V názvu vyhlášky se slova zdravotnických prostředcích nahrazují slovy diagnostických zdra Podléhá DPH. podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH je předmětem daně poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci ekonomické činnosti podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o DPH se vznika a zánik věcného břemene považuje za poskytnutí služby Odkazy Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona, a podle § 4 odst. 5

Maketa PTŘS 9M14M - Maljutka | Armyshop, vojenská výstrojMaketa 73mm PG-9/15V | Armyshop, vojenská výstrojPistole signální vzAutomatizační systémy | Řídicí systém Simatic S7-12003RT2035-1NB30 | Jork spol

Co může být ve snížené sazbě daně dle § 47 odst. 3 zákona o DPH? Pod pojmem teplo a chlad si představuji teplou a studenou vodu a např. přímo hnanou teplou páru do nějakého objektu poskytovatelem tohoto tepla či chladu a je jedno o jaké budovy se jedná (bytové či nebytové), je to tak nebo si to myslím špatně Ministerstvo obrany ČR je na základě § 68 odst. 11 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon) zmocněno potvrdit osvědčení dle čl. 51 nařízení Rady č. 282/2011, nutné pro uplatnění osvobození od daně z přidané hodnoty v případě plnění poskytnutých ozbrojeným silám členských států NATO a států zúčastněných v. na kvalifikaci dodavatelů. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále zákon) Informační a vzdělávací portál určený pro účetní, daňové poradce, auditory