Home

Rigorózní metodiky

Rigorózní a agilní metodiky. 1.1 Rigorózní metodiky Rigorózní (kaskádový) způsob je založen na vodopádovém vývoji. Model detailně popisuje dílþí procesy vývoje programu s důrazem neprolínat jednotlivé þásti, které na sebe navazují. Některé z těchto metodik využívají iterací, tzn., že jsou při vytváření aplikac Agilní a rigorózní metodiky přednáška IT_215 ing. Alena Buchalcevová Historie. Až do nástupu odlehčených metodik se používaly těžké, rigorózní metodiky. Ty jsou někdy kritizovány pro svůj vodopádový model vývoje, který není schopný reagovat na změny, omezuje ho fixně nadefinovaná spolupráce a potřeba mít již na začátku projektu detailní návrh. Z těchto důvodů navíc statisticky dosáhne smluveného cíle za smluvených. Speciální diagnostika, metodiky a technologie jsou úžeji zaměřeny k profesní orientaci uchazeče a jeho písemné práci. Doporučená literatura pro přípravu a realizaci výzkumu v rámci rigorózní práce CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. HENDL, J. Kvalitativní výzkum.

Rigorózní metodiky totiž předpokládají, že zákazník vlastně neví co chce. Proto je na programátorech, aby vytvořili takový produkt, který by zákazník mohl v budoucnu potřebovat. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je vytvoření systému tolerantního ke změnám a případné změny akceptovat v budoucnu proudy, které jsou označovány jako rigorózní metodiky a agilní metodiky. V kapitolách 4 a 5 jsou analyzovány a porovnány nejvýznamnější metodiky obou skupin. Kapitola 6 se zabývá současnými architektonickými přístupy. Kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. obsahuje popis metodického rámce Až do nástupu odlehčených metodik se používaly těžké, rigorózní metodiky. Ty jsou někdy kritizovány pro svůj vodopádový model vývoje a pro to, že vedoucí projektu svým blízkým dohledem omezuje vývojáře v práci. Kromě toho obtížně reagují na změny. V polovině 90. let se začaly objevovat odlehčené metodiky

Agiln a rigorzn metodiky pednka IT215 ing Alen

Agilní metodiky - Wikipedi

Rigorózní řízení - Katedra speciální pedagogik

Rigorózní práce se odevzdává ve trojím vyhotovení v pevné vazbě a v jednom vyhotovení v elektronické formě jako příloha k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce. Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu Metoda, metodika, metodologie. Metoda (z řeckého met-hodos - doslova za cestou, cesta za něčím) je postup nebo návod, jak získávat správné poznatky, prostředek poznání. Metoda a systém tvoří podstatu vědy, přičemž systém představuje její obsahovou stránku, zatímco metoda její stránku formální. Systémem míníme.

Patří tradiční rigorózní metodiky projektového řízení do starého železa a jaké jsou vlastně výhody a nevýhody agilního přístupu? Agilní metodiky se oproti těm tradičním vyznačují pružným reagováním na změny z okolí projektu, vyšší interakcí s budoucími uživateli či zákazníkem projektu a průběžným. -c. osvojení si příslušné historické metodiky a techniky práce s historickými prameny -d. schopnost srozumitelným a kultivovaným jazykem sdělit výsledky bádání 2. Státní rigorózní zkouška z historie Státní rigorózní zkouška se skládá z následujících částí: a. obhajoby rigorózní prác Patří tradiční rigorózní metodiky projektového řízení do starého železa a podle čeho se pro projekt rozhodnout?Číst více. Plánujete změnit pracovní postup nebo firemní strategii? Připravte se na. Adam Novák 5. 2. 2015

robustní rigorózní (tradiční) metodiky, až po agilní metodiky a přístupy k vývoji softwaru. A jsou to právě agilní metodiky, které primárně vznikaly v reakci na potřebu řešit nové otázky při tvorbě softwaru. Jejich použití se však neomezuje pouz 2.2 Rigorózní metodiky V souasnosti můžeme sledovat dva hlavní proudy v metodických přístupech, které jsou oznaþovány jako rigorózní a agilní metodiky. Rigorózní metodiky lze popsat, plánovat, řídit a měřit. Tato metodika se podrobně a přesně snaží definovat procesy, þinnosti a vytvořený produkt studenti, kteří zahájili doktorské studium v době od 2. 9. 2012 do akademického roku 2018/2019 včetně, musí ve smyslu Opatření děkana č. 9/11-12 publikovat nejméně 4 původní vědecké práce v časopisech evidovaných v databázích WoS, SCOPUS nebo uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice ní přiblíženy metodiky řízení projektů, přičemž důraz bude kladen především na agilní metody. Budou představeny důvody jejich vzniku a principy, které za nimi stojí. Představeni budou někteří ze zástupců těchto metodik a podrobněji se rozebere metodika Scrum

jsou popsány dva typy metodik - rigorózní a agilní. Hlavní část semestrální práce se zabývá jen agilními metodikami, a to konkrétně analýzou a popisem problémů v šesti oblastech, kdy může dojít k přeměně agilní metodiky na statickou rigorózní metodiky a agilní metodiky. Rigorózní metodiky vycházejí z přesv ědčení, že procesy p ři budování IS/ICT lze popsat, plánovat, řídit a m ěřit, a proto se snaž Rigorózní práce je obsáhlejší a má být také vědecky hodnotnější. Konkrétní podmínky jejího vypracování si však stanoví každá vysoká škola sama. Pomůžeme vám shromáždit odborné podklady a studijní materiály potřebné pro úspěšné napsání rigorózní práce a následné absolvování rigorózní zkoušky Předpisy. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Opatření rektora 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěřečných prací. Opatření rektora č. 15/2019 Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodní databázích prací.

Rigorózní řízení Metodiky; Vzdělávací videa; Katedra filosofie a religionistiky; Katedra teologických věd; Oddělení jazyků. Charakteristiku metodiky vëetnë predpokládaného statistického zpracování, struktury experimentu, charakteru mäení apod. Ptedpokládané výsledky a jejich interpretaci. disertaëní práce, rigorózní práce, sborníky, uéební texty (skripta), diplomové prác odborné problematiky a metodiky. c) Rigorózní prací autor prokazuje schopnost zpracovat zvolený odborný problém s přihlédnutím k širším, například mezioborovým souvislostem a přinést nový pohled na zpracování tématu. Vědecká úroveň rigorózní práce není nezbytnou podmínkou řešení odborného problému Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36 - 39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení. Výše poplatků za rigorózní řízení je stanovena Opatřením děkana č. 7/2017 v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 1 Rigorózní metodiky se p ři vývoji informa čního systému snaží jednotlivé procesy a činnosti p řesn ě definovat a naplánovat. Tento p řístup m ůže vést k tomu, že metodiky jsou mén ě ú činné v p řípadech kdy se rychle m ění požadavky . rozvoj . 4..

Vývojový cyklus software: Dominují agilní metodiky trhu

Rigorózní řízení na FF UJEP. Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), po jejichž vykonání se uděluje titul doktor filozofie ve zkratce PhDr. uváděné před jménem, se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konají v těchto studijních programech/oborech znát principy metodiky Scrum znát principy metodiky Extrémní programování znát principy Lean software development mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 50 771 46 Olomouc tel.: +420 585 634 513 fax: +420 585 225 73 Popisuje problematiku modelovaného informačního systému a porovnává rigorózní a agilní metodiky návrhu. Soustřeďuje se na analýzu funkčních i nefunkčních požadavků. Na modelování případů užití (modelovací jazyk UML) a jednotlivých stupňů ITIL definuje pojmy: proces, datový tok, SaaS

Co je agilní vývoj aplikací a kdy ho využívat - Rascason

Státní rigorózní zkouška Právnická fakulta U

Videometodiky (věk 9 - 14 let) Autíčko z PET láhve s elektrickým pohonem. Dvě autíčka na elektrický pohon a něco navíc. Zametací stroj, autíčko na elektřinu, vrtulník a autíčko na plynová pohon. Dron. Natahovací autíčko, loď a pistole. Řezačka na polystyren 1. Řezačka na polystyren 2 Absolvent ovládá specializované činnosti spojené s automatickými analyzátory používanými v klinických laboratořích, zná jejich principy a možnosti kalibrace, zpracování kontrolních dat a kalibračních systémů. Zná pravidla ekonomiky provozu, připravuje metodiky pro rutinní použití

Státní rigorózní zkoušky; Aktuality KGER. Aktuality KGER Podrobnosti 19. 8. 2021 Wagnerovské slavnosti na zámku v Děčíně. Diplomové, rigorózní a disertační práce v oblasti dopravní psychologie Více... Diplomové práce. Název Anotace: Předmětem veřejné zakázky je nastavení metodiky a technické podpory posouzení psychické způsobilosti vybraných zaměstnání v rámci Správy železniční dopravní cesty,. Patří tradiční rigorózní metodiky projektového řízení do starého železa a jaké jsou vlastně výhody a nevýhody agilního přístupu? Agilní metodiky se oproti těm tradičním vyznačují pružným reagováním na změny z [] Celý článe Rigorózní řízení Odbor metodiky (FÚ Pardubický kraj) Úterý 15. červen 2021, 16:18 Finanční úřad pro Pardubický kraj . hledá do Oddělení daňového procesu, Odbor metodiky a výkonu daní . právníka/právničku. Platová třída 11. Místo výkonu služby: Pardubice. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919

Metodiky vývoje a údržby informačních systémů Knihy Grad

  1. Quality Assurance neznamená kvalitu zjistit, ale zajistit. To je rozdíl oproti testování i auditům
  2. Vývin nové spektrofotometrické metodiky pro screening chelatace iontů zinku: Přemysl Mladěnka : Mgr. Šumpelová K: Účinek kvercetinu a jeho vybraných metabolitů na izolovaných aortálních kroužcích potkana: (uznána i jako rigorózní práce
  3. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. Popis. Cílem prezentace bylo ukázat, jak může použití metodiky 3A napomoci utváření.
  4. ¨ Rigorózní práce k získání titulu PhDr. musí kromě předcházejících požadavků prokázat vyšší schopnost autora k samostatnému a kreativnímu přístupu v oboru pedagogika. Proto nemůže být pouze prací kompilační, shrnující, ani prací ryze metodickou nebo prací úzce empiricko-výzkumně zaměřenou k marginálnímu.
  5. Jazyková škola UPLIFT je účelové zařízení FF UP, které vzniklo, aby nabídlo státní správě, firmám, neziskovému sektoru, studentům středních škol a celé široké veřejnosti kvalitní jazykové vzdělávání, kterým Filozofická fakulta díky svým zaměstnancům disponuje. Jazykové kurzy. Jazykové certifikáty. Překlady

Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, kde nyní působí jako odborná asistentka na Katedře hudební výchovy (Didaktika HV v rámci učitelství pro MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, Artefiletika, hra na klavír, oborové praxe); lektorka workshopů zaměřených na činnostní pojetí hudební výchovy a Metodiky. vyberte správná tvrzení pro iterativní model životního cyklu všechny iterace probíhají podle stejných postupů výhodou je rychlá častá zpětná vazba od. Návody a metodiky ESS. Spisový řád UK - Opatření rektora č. 60/2018 . Uživatelská dokumentace ESS . Info o ESS . Oběh základních dokumentů v ESS . Převzetí dokumentů (pošty) na podatelně . Odeslání dokumentů (pošty) na podatelně . Přiřazení osoby ve spisovém uzlu (na pracovišti

Centrum pro hluchoslepé, Vilnius, tvroba metodiky vývoje komunikačních kompetencí ve spolupráci s CENEFEI Paris, 30.3. - 28.5. 2000; SPIN Brno - Videotrénink interakcí kurz pro poskytovatele 2001; Cochlear Implantation and Children with Complex Needs, Nottingham GB, říjen 2007; Aufbauseminar Basale Stimulation in der Pflege, Praha. jednotlivé teoretické přístupy, role a dosah Metodiky NS etc.). V práci byla využita komparace s jiným právním řádem (Slovensko a Německo) a cizojazyčná literatura. Za přínosné pokládám i pasáže věnované rozboru vztahu nároků na NŠ a SJM. 2. Logická struktura a členění rigorózní práce Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova - na významné stromy. Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se. Webinářem vás provede: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, kde nyní působí jako odborná asistentka na Katedře hudební výchovy (Didaktika HV v rámci učitelství pro MŠ, ZŠ I. a II. stupeň, Artefiletika, hra na klavír, oborové praxe); lektorka workshopů zaměřených na činnostní pojetí hudební výchovy a Metodiky hry na ozvučné trubice.

Metodiky ‹ KDD

Rigorózní zkoušku z pedagogiky a péče o nemocné složila v roce 1988. V roce 2000 ukončila specializační přípravu v oblasti veřejné zdravotnictví. Po škole působila jako odborná učitelka na Střední zdravotnické škole v Liberci, tři roky též jako zástupkyně ředitele školy Rigorózní řízení Konstatovali, že tento návrh rozšiřuje pozitiva metodiky 2011 a povede k preferenčnímu nárůstu produkce kvalitních výsledků vědy a výzkumu na vysokých školách. V Olomouci, 22. 9. 2012. Juraj Ševčík, děkan PřF UP Olomou Vyhledávání v repozitáři. Vyhledávání prací v tomto prostředí již není k dispozici - pro vyhledávání prací použijte Digitální repozitář UK na adrese dspace.cuni.cz Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Implementace podnikového informačního systém

Státní rigorózní zkouška se koná v jazyce, v němž je akreditován studijní program, je možné ji konat též v angličtině či jiném jazyce, který je opodstatněn jazykem či tématem rigorózní práce. Státní rigorózní zkouška sestává ze dvou částí, obě části státní rigorózní zkoušky se konají v jednom dni Vysoká škola: 1994 - 1999, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, promoce červen 1999, rigorózní zkouška květen 2001; 2007-2009 nejprve konzulární odbor, od jeho transformace v roce 2008 odbor konzulárních koncepcí a metodiky - vedoucí pracovní skupiny koncepčně-právní.

Jak na projekty? Tradičně, agilně nebo štíhl

1996 - 2001. SATT a.s., Žďár nad Sázavou, ředitelka pro správu a personalistiku, právník, členka představenstva společnosti. 2001 - 2002. Okresní úřad Žďár nad Sázavou, právník majetkoprávního oddělení finančního odboru. 2002 - 2004. Ministerstvo obrany, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem, vedoucí. Agilní metodiky, Lean startup a Customer development & Startup Show Na úvod si vyslechneme přednášku od Jan Všianského, úspěšného podnikatele a zakladatele firmy Lingea. Jan se v současnosti věnuje hlavně mentoringu startupů a jejich vzdělávání v oblasti metodik vývoje, je aktivní busines DVPP - Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Metodik prevence sociálně patologických jevů. Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium - B7501 Zkratka oboru: MSPJ-cžv Typ programu

abstrakt obsahuje stručné uvedení cíle, metodiky, výsledků a závěru, anotace stručně uvádí, o čem práce pojednává, neobsahuje však konkrétní výsledky, resumé stručně shrnuje výsledky a závěry. Teď, když už si rozumíme, můžeme se pustit do práce - psaní anotace. Délka (rozsah) anotac Při zpracování disertační práce budou použity rigorózní metody odhadů dopadů průmyslová odvětví s ohledem na celý životní cyklus a využije výstupy LCA a rovněž v LCA používané metodiky hodnocení environmentálních dopadů. Do metodiky budou začleněny i další vhodně zvolené indikátory udržitelnosti včetně. Rigorózní práci završovala výzkumná sonda ověřující účinnost této metodiky. Malý rozsah tohoto předvýzkumu sice neumožňuje vyslovit statisticky významné závěry, po-skytl ale důležité praktické zkušenosti a přesvědčení, že vynaložená snaha nebyla zby-tečná Rigorózní řízení Mapování možnosti sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+ Kód projektu: ROZV/C22/2019 CEP CORDIS MU WEB INET MU Doba řešení: 01.01.2019-31.12.2019.

Aplikace metodiky PPAP Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanov Rigorózní řízení Vzdělávání po celý život E-přihláška ke studiu (Brno), s Katedrou ruské a zahraniční literatury a metodiky výuky literatury Filologické fakulty Samarské státní sociální a pedagogické univerzity Samara, spo­leč­ností Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru... Hospodářská soutěž > Metodiky a dokumenty ICN Cartel Enforcement Template 2020 344 KB Pokyny OECD pro boj proti kartelovým dohodám mezi uchazeči o veřejnou zakázku (Bid Rigging) 210 KB The Position of the Office to the White Paper on Damages actions 86 KB Zpráva ECA o. Publikační činnost Fakulty filozofické vykazuje vysokou kvalitu, a to jak v domácím, tak v zahraničním srovnání. Od roku 2017 se výsledky publikační činnosti hodnotí podle nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+), kdy se hodnotí kvalita vybraných výsledků (Modul 1) a výkonnost.

Projektové metodiky a psychologické aspekty řízení

Pracovní zkušenosti: 1998 - 1999: advokátní kancelář Dr. BerndRödl&Partner: 1999 - 2008: Ministerstvo kultury: 2008 - 2010: Středočeský kraj: 2011 - dosu Rigorózní zkouška - 1975. Profesní uplatnění: Národní knihovna v Praze, Klementinum, 1973 - 1994 Pracovní pozice: knihovnice 1973 - 1980 vedoucí odd. Jmenné katalogizace 1980 - 1986 ředitelka Odboru národní bibliografie a katalogizace 1987 - 1994. Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 21. 2 MRES/PRAK2. Napsal Ivo Machar dne 14. 3. 2021. Z důvodu stále se nelepšící pandemické situace je možno splnit předmět MRES/PRAK 2 individuálním způsobem. Vyzkoušíte si v praxi environmentální hodnocení stavu chráněného území pomocí metodiky, která se běžně používá v praxi státní ochrany přírody ABSTRAKT Název práce: Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000 a K1 500 metrů. Cíle práce: Hlavním cílem této

Dále Opatření děkanky, která upravují nebo doplňují stávající studijní předpisy, v budoucnu mohou přibýt pokyny nebo metodiky. Ačkoliv výklady některých pravidel se zprvu budou zdát obtížně vysvětlitelné, věříme, že se v nich brzy správně zorientujete a stanou se samozřejmou součástí vašeho studijního života Vhodnost a přehlednost zpracování metodiky. 8. Přehlednost a úplnost výsledných dat. 9. Odpovídající tabelární a grafické zpracování dat. 10. Statistická analýza dat a její interpretace. 11. Odborná a jazyková úroveň diskuze. 12. Připomínky a dotazy k rigorózní práci

Generální konzulka | Generální konzulát České republiky

Vysoká Škola Polytechnická Jihlav

Rigorózní řízení Na zvoleném konkrétním příkladu uplatní znalost metodiky výzkumné činnosti. Student žádá o zadání bakalářské práce nejlépe ve 3. semestru studia, a to buď z nabídky Katedry geologie, nebo podle vlastního návrhu. V obou případech se dostaví ke konzultaci s budoucím školitelem Rigorózní řízení Celoživotní vzdělávání Výzkum. kultuře je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evroé kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické. V aktualitách a tiskových zprávách 1096 x. Islandská skupina může převzít HAMÉ (27. 3. 2008) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil převzetí majority ve společnostech HAMÉ, a.s. a OTOMAC, a.s. ze strany Nordic Food s.r.o. Spojení bylo povoleno bez podmínek, ÚOHS proti němu neobdržel žádnou připomínk

Přijímací řízení se uskuteční: červen 2021. Termín podání elektronické přihlášky: 1. 11. 2020 - 31. 5. 2021. Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace: Elektronická přihláška. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek. kladené na rigorózní práce. Práci doporučuji k obhajobě a očekávám zodpovězení otázek viz níže. V Brně dne 3. prosince 2013 Podpis: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. Otázky k obhajobě: Jaké shledává autor klady a zápory navrhnuté a použité metodiky? Jakým způsobem autor vybral učebnice, které podrobil analýze Dovolujeme si Vás informovat o zářijových termínech státních závěrečných zkoušek a obhajob diplomových prací: SZZ navazující magisterská psychologie 6.9. a 7.9. 202 Rigorózní zkouška z klinické psychologie (2007) Jednooborová psychologie, FF UK, klinická specializace (2001-2006) University of Glamorgan, Wales, UK - studijní stáž (2005) Kurzy a výcviky . Psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (2018 - 2022) Kurz v MMPI-II, Institut klinické psychologie, z.s. (2017 Výzkum, metodiky, publikace. Novinky a média. Logo a znělka Videa. Tiskové zprávy a aktuality Napsali o nás Virtuální prohlídka. Programy příspěvkových organizací zřizovaných MK. st. rigorózní zkouška : Jazykové znalosti: Ruský jazyk: Všeobecná státní jazyková zkouška: Německý jazyk

Katedra technické a informační výchovy

Rigorózní zkoušky: Katedra technické a informační výchov

Významné stromy. Projekt Významné stromy - živé symboly národní a kulturní identity. Financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) v gesci Ministerstva kultury ČR. Projekt je řešen Přírodovědeckou fakultou. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj RNDr. Jan Hloušek se narodil 10. března 1950 v Karlových Varech a jáchymovské minerály ho naprosto učarovaly ještě jako žáka gymnázia. Jeho fascinace rozmanitostí neživé přirody ho přivedla ke studiu Přírodovědecké fakulty UK, na kterou se dostal až po několika marných pokusech. Důvodem jeho prvotních neúspěchů byl však pouze jeho fyzický..

Metoda, metodika, metodologie — Přírodovědecká fakulta U

Přijímací zkouška do doktorského studia je otevřena absolventům magisterského studia sociologie a příbuzných oborů (ekonomie, psychologie, sociální práce, mediální studia apod.). Uchazeč musí být schopen samostatné vědecké práce, musí prokázat odbornou vyhraněnost, dobrou znalost metodologie oboru a orientaci v odborné literatuře domácí i zahraniční. Vítána. Vhodnost a přehlednost zpracování metodiky 8. Přehlednost a úplnost výsledných dat 9. Odpovídající tabelární a grafické zpracování dat 10. Statistická analýza dat a její interpretace 11. Odborná a jazyková úroveň diskuze 12. Správnost formulace závěrů práce 13. Splnění cílů práce 14 Open Gate je škola, která věří, že každé nadání si zaslouží rozvíjet. Jsme tu pro budoucí vědce, umělce, techniky i sportovce. Nabízíme špičkové vzdělání, které studentům dává dostatek prostoru k posilování jejich nadání. Respektujeme osobnost jednotlivce, podporujeme tvořivost a originalitu Náplň práce Osobní dotazování - vedení rozhovoru za účelem vyplnění dotazníku Oslovování osob podle předepsané metodiky (např. podle věku, vzdělání nebo dle zadané adresy) Požadují Věk minimálně 18 let Komunikativnost, spolehlivost a pečlivost Čistý trestní rejstřík Nabízí Finanční odměnu 100 až 400 korun za každý vyplněný dotazník podle.